Czcionki:
Kontrast:

Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja – małe miasta

Celem działania jest wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych. Cel działania jest realizowany poprzez poddziałanie 6.2.2., którego celem jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym obszarów poprzemysłowych, powojskowych i popegeerowskich w gminach wiejskich, miejsko – wiejskich i miejskich do 50 tys. mieszkańców.

Uzasadnieniem podjętych działań jest likwidacja istotnych problemów gospodarczych na obszarze rewitalizowanym i przywracanie ładu przestrzeni publicznej. Rewitalizacja przyczynić się ma do nadania m.in. nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych obiektom i terenom zdegradowanym, w tym poprzemysłowym, powojskowym i popegeerowskim. Uzupełnieniem tych działań zmierzających do kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych, będą również inwestycje w zakresie tkanki mieszkaniowej polegające na usuwaniu azbestu wraz z jego utylizacją. Projekty realizowane w ramach poddziałania 6.2.2. muszą wynikać z Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Rydułtowskie Centrum Kultury – Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji kultury pod nazwą: Rydułtowskie Centrum Kultury

Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce – Leszczynach

Gmina i Miasto Czerwonka – Leszczyny – Zmiana funkcji hali widowiskowo – sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce – Leszczynach

Pietrowice Wielkie – Rewitalizacja, przebudowa i adaptacja zdegradowanego obszaru poprzemysłowego w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1 Maja na potrzeby Centrum społeczno kulturalnego wraz z przestrzenią wystawienniczą