Czcionki:
Kontrast:

Działanie 6.2.2 Projekt “Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce – Leszczynach”

Beneficjent:  Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny
Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce – Leszczynach
Koszt całkowity: 7 074 872,19 zł
Kwota wnioskowana: 3 205 331,11 zł (45,98%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja terenu Czerwionki Centrum poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na wielofunkcyjne targowisko miejskie. Przedsięwzięcie obejmuje wybudowanie zadaszonego targowiska pełniącego m.in. funkcję gospodarczą. Obiekt będzie ponadto spełniał funkcję kulturalną i edukacyjną. Funkcja kulturalna związana jest z możliwością organizacji imprez masowych, natomiast funkcja rekreacyjna wiąże się z wykorzystaniem zadaszonej powierzchni do uprawiania sportu. W ramach projektu zostaną zamontowane: scena z możliwością zainstalowania oświetlenia, nagłośnienia oraz powiększenia kota, kosze do gry w koszykówkę. Planuje się też wybudowanie chodników, dróg wewnętrznych oraz parkingów oraz zagospodarowanie terenu w formie nasadzeń trawników.

Zasadniczym problemem rozwoju gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny jest niewystarczające wykorzystanie walorów kulturowych oraz potencjału społeczno-gospodarczego. Z analizy otoczenia społeczno-gospodarczego wynika potrzeba szybkich inwestycji. Utrzymujący się zły a często bardzo zły stan infrastruktury społecznej w tym kulturalnej i edukacyjnej wpływa na postępującą dewastację mienia komunalnego. Ponadto zauważa się brak ukształtowanych centrów lokalnych mogących służyć integracji lokalnej społeczności. Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny nie spełnia w wystarczającym stopniu oczekiwań mieszkańców w zakresie dostępu do infrastruktury społecznej, kulturalnej oraz konferencyjnej. Jedyna na terenie gminy i miasta sala widowiskowa została nakazem inspektora budowlanego zamknięta. Zauważalna jest także niska atrakcyjność i zły stan techniczny głównych przestrzeni publicznych miasta. Komplementarne do sfery inwestycyjno-budowlanej pozostają problemy społeczne. Problemy te związane są przede wszystkim z wysokim długotrwałym bezrobociem, zjawiskiem wykluczenia społecznego spowodowane przede wszystkim ubóstwem i niskim bezpieczeństwem mieszkańców, szczególnie w dzielnicach miejskich.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja terenu Czerwionki Centrum poprzez adaptację  niezagospodarowanej części hali widowiskowo – sportowej na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne. Cały obiekt funkcjonalnie dzieli się na cztery części: funkcjonującą krytą pływalnię, Ośrodek Pomocy Społecznej, pomieszczenia piwniczne i zaplecza technicznego oraz część hali przeznaczona do adaptacji. Ta część zaadoptowana zostanie na salę widowiskowo-konferencyjną wraz z zapleczem scenicznym, widownią, hallem, szatnią wierzchniego okrycia, sanitariatów oraz pomieszczeniami wielofunkcyjnymi do organizacji szkoleń dla mieszkańców i spotkań z osobami w sytuacji problemowej. Pod sceną zakłada się wybudowanie garderoby dla aktorów, szatni dla personelu oraz pomieszczeń magazynowych. Za salą widowiskową w drugim etapie planuje się adaptację na halę sportową. Budynek jako całość jest zamknięty z każdej ze stron oraz zadaszony. Cała hala w chwili obecnej jest w stanie surowym, bez podziału na części funkcjonalne. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana ściana rozdzielająca salę widowiskową od sportowej. Usytuowanie ściany rozgraniczającej musi zostać poparte szczegółową analizą przestrzenną widowni sali widowiskowej, jej walorów akustycznych i funkcjonalnych. Fragment istniejących trybun żelbetowych zostanie rozebrany, a w ich miejsce zostanie wykonany płaski strop. Te fragmenty stropu obudowane zostaną ścianami tworząc na I piętrze dwie salki wielofunkcyjne. Pomiędzy salkami znajdować się będzie widownia sali widowiskowej na około 370 miejsc siedzących. Zakłada się, że estrada oprócz realizacji funkcji artystycznych, będzie również miejscem imprez kongresowych co należy uwzględnić w systemie przejść i dojść na scenę od strony zaplecza i widowni. Projekt zakłada, iż obiekt będzie wielofukcyjny. W związku z powyższym zakłada się zaprojektować dwie sale wielofunkcyjne o powierzchni 78m2 każda. Pojemność sal uzależniona będzie od realizowanej funkcji. Planuje się wykorzystanie sal jako konferencyjnych przy tradycyjnym układzie widowni, seminaryjnych, bankietowych lub wystawowych. Niniejszy projekt nie generuje bezpośrednich przychodów dla inwestora. Projekt zakłada, iż imprezy, konferencje oraz spotkania z osobami w sytuacji problemowej, które będą się odbywały na obiekcie będą nieodpłatne.

Projekt realizowany będzie na działce nr 2350/236 o łącznej powierzchni 15687 m2 położonej w dzielnicy Czerwionka w obszarze rewitalizowanym RMC przy drodze wojewódzkiej nr 924. Właścicielem działki jest gmina Czerwionka-Leszczyny.

Celem ogólnym projektu jest ożywienie społeczne, redukcja niekorzystnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizowanym oraz zwiększenie potencjału kulturalnego i edukacyjnego poprzez nadanie terenom zdegradowanym nowych funkcji społecznych. Cele projektu są zgodne z celami działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych: wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów. Przedsięwzięcie spowoduje trwały i wymierny efekt społeczno-gospodarczy dla regionu. Rewitalizacja obszaru objętego projektem przyczyni się także do promocji Czerwionki-Leszczyn jako miasta nowoczesnego, rozpoznawalnego, zdolnego do organizacji dużych przedsięwzięć, a przez to także atrakcyjnego dla zewnętrznych inwestorów. Długofalowym efektem realizacji projektu będzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego oraz wzrost liczby aktywnych użytkowników obiektów kulturalnych i konferencyjnych w regionie, tj. dzieci i młodzieży szkolnej z okolicznych szkół, wzrost liczby rodzin korzystających z obiektu w czasie wolnym od pracy oraz innych zainteresowanych stowarzyszeń i grup. Takie działania w szerszej perspektywie generują nowe miejsca pracy nie tylko bezpośrednio, ale również pośrednio.

Odnośniki

Koncepcja zagospodarowania przestrzeni na targowisko miejskie w Czerwionce-Leszczynach

Informacja o projekcie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny

Aktualności

16.02.2011 Wizualizacja hali targowej

21.06.2011 Hala targowa w Czerwionce: wykonawca już na placu budowy