Czcionki:
Kontrast:

Działanie 6.2.2 Projekt “Zmiana funkcji hali widowiskowo – sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce – Leszczynach”

Beneficjent:  Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny
Tytuł projektu: Zmiana funkcji hali widowiskowo – sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce – Leszczynach
Koszt całkowity: 16 113 782,14 zł
Kwota wnioskowana: 11 479 458,39 zł (71,24%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie robót mających na celu ukończenie budowy będącej obecnie w stanie surowym hali widowiskowo – sportowej, a w efekcie uzyskanie w ramach tego obiektu niezależnych funkcjonalnie części: teatralno – widowiskowej oraz edukacyjnej obejmującej m.in sale widowiskowo – teatralną na 350 osób, dwie sale konferencyjne (z przeznaczeniem na prowadzenie szkoleń), zespół szatniowy, kasy biletowe oraz 2 zespoły sanitarne dla publiczności z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz części rekreacyjnej – w tej części na parterze zostanie utworzona sala gimnastyczna z węsłami sanitarnymi, szatniami oraz gabinetem masażu. Ponadto w ramach realizacji projektu zostanie zagospodarowany teren wokół budynku – parking z zatoką i drogą dojazdową.

Zasadniczym problemem rozwoju gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny jest niewystarczające wykorzystanie walorów kulturowych oraz potencjału społeczno-gospodarczego. Z analizy otoczenia społeczno-gospodarczego wynika potrzeba szybkich inwestycji. Utrzymujący się zły a często bardzo zły stan infrastruktury społecznej w tym kulturalnej i edukacyjnej wpływa na postępującą dewastację mienia komunalnego. Ponadto zauważa się brak ukształtowanych centrów lokalnych mogących służyć integracji lokalnej społeczności. Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny nie spełnia w wystarczającym stopniu oczekiwań mieszkańców w zakresie dostępu do infrastruktury społecznej, kulturalnej oraz konferencyjnej. Jedyna na terenie gminy i miasta sala widowiskowa została nakazem inspektora budowlanego zamknięta. Zauważalna jest także niska atrakcyjność i zły stan techniczny głównych przestrzeni publicznych miasta. Komplementarne do sfery inwestycyjno-budowlanej pozostają problemy społeczne. Problemy te związane są przede wszystkim z wysokim długotrwałym bezrobociem, zjawiskiem wykluczenia społecznego spowodowane przede wszystkim ubóstwem i niskim bezpieczeństwem mieszkańców, szczególnie w dzielnicach miejskich.
Przedmiotem projektu jest rewitalizacja terenu Czerwionki Centrum poprzez adaptację  niezagospodarowanej części hali widowiskowo – sportowej na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne. Cały obiekt funkcjonalnie dzieli się na cztery części: funkcjonującą krytą pływalnię, Ośrodek Pomocy Społecznej, pomieszczenia piwniczne i zaplecza technicznego oraz część hali przeznaczona do adaptacji. Ta część zaadoptowana zostanie na salę widowiskowo-konferencyjną wraz z zapleczem scenicznym, widownią, hallem, szatnią wierzchniego okrycia, sanitariatów oraz pomieszczeniami wielofunkcyjnymi do organizacji szkoleń dla mieszkańców i spotkań z osobami w sytuacji problemowej. Pod sceną zakłada się wybudowanie garderoby dla aktorów, szatni dla personelu oraz pomieszczeń magazynowych. Za salą widowiskową w drugim etapie planuje się adaptację na halę sportową. Budynek jako całość jest zamknięty z każdej ze stron oraz zadaszony. Cała hala w chwili obecnej jest w stanie surowym, bez podziału na części funkcjonalne. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana ściana rozdzielająca salę widowiskową od sportowej. Usytuowanie ściany rozgraniczającej musi zostać poparte szczegółową analizą przestrzenną widowni sali widowiskowej, jej walorów akustycznych i funkcjonalnych. Fragment istniejących trybun żelbetowych zostanie rozebrany, a w ich miejsce zostanie wykonany płaski strop. Te fragmenty stropu obudowane zostaną ścianami tworząc na I piętrze dwie salki wielofunkcyjne. Pomiędzy salkami znajdować się będzie widownia sali widowiskowej na około 370 miejsc siedzących. Zakłada się, że estrada oprócz realizacji funkcji artystycznych, będzie również miejscem imprez kongresowych co należy uwzględnić w systemie przejść i dojść na scenę od strony zaplecza i widowni. Projekt zakłada, iż obiekt będzie wielofukcyjny. W związku z powyższym zakłada się zaprojektować dwie sale wielofunkcyjne o powierzchni 78m2 każda. Pojemność sal uzależniona będzie od realizowanej funkcji. Planuje się wykorzystanie sal jako konferencyjnych przy tradycyjnym układzie widowni, seminaryjnych, bankietowych lub wystawowych. Niniejszy projekt nie generuje bezpośrednich przychodów dla inwestora. Projekt zakłada, iż imprezy, konferencje oraz spotkania z osobami w sytuacji problemowej, które będą się odbywały na obiekcie będą nieodpłatne.
Projekt realizowany będzie na działce nr 2350/236 o łącznej powierzchni 15687 m2 położonej w dzielnicy Czerwionka w obszarze rewitalizowanym RMC przy drodze wojewódzkiej nr 924. Właścicielem działki jest gmina Czerwionka-Leszczyny.
Celem ogólnym projektu jest ożywienie społeczne, redukcja niekorzystnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizowanym oraz zwiększenie potencjału kulturalnego i edukacyjnego poprzez nadanie terenom zdegradowanym nowych funkcji społecznych. Cele projektu są zgodne z celami działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych: wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów. Przedsięwzięcie spowoduje trwały i wymierny efekt społeczno-gospodarczy dla regionu. Rewitalizacja obszaru objętego projektem przyczyni się także do promocji Czerwionki-Leszczyn jako miasta nowoczesnego, rozpoznawalnego, zdolnego do organizacji dużych przedsięwzięć, a przez to także atrakcyjnego dla zewnętrznych inwestorów. Długofalowym efektem realizacji projektu będzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego oraz wzrost liczby aktywnych użytkowników obiektów kulturalnych i konferencyjnych w regionie, tj. dzieci i młodzieży szkolnej z okolicznych szkół, wzrost liczby rodzin korzystających z obiektu w czasie wolnym od pracy oraz innych zainteresowanych stowarzyszeń i grup. Takie działania w szerszej perspektywie generują nowe miejsca pracy nie tylko bezpośrednio, ale również pośrednio.
Po zrealizowaniu inwestycji nowo powstała infrastruktura pozostanie własnością gminy. Inwestycja ma charakter trwały a jej utrzymanie i finansowanie będzie w gestii gminy. Do czasu otrzymania refinansowania poniesionych nakładów projekt będzie finansowany ze środków własnych gminy zabezpieczonych w uchwale budżetowej i WPI. Na etapie funkcjonowania produkty projektu będą finansowane w ramach wydatków na bieżącą eksploatację, zapisanych w uchwale budżetowej gminy.
Zarządzanie projektem w trakcie jego realizacji należy do beneficjenta, który posiada zdolność organizacyjną do przeprowadzenia inwestycji. Zakłada się, iż po zakończeniu przedsięwzięcia infrastrukturą zarządzał będzie Miejski Ośrodek Kultury, którego zadaniem będzie prowadzenie działań na rzecz rozwoju projektu w przyszłości.
W zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych, daje się zauważyć ich nowoczesność. Z opisu technologii wykonania prac wynika, iż przy ich zastosowaniu dochowane będą wszelkie warunki wymagane dobrą sztuką inżynierską. Spełnienie tych warunków zapewni trwałość techniczną projektu.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami projekt będzie funkcjonować w okresie długoterminowym, w ciągu 5 lat od momentu rozliczenia projektu nie zostaną wprowadzone żadne znaczne modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia. W perspektywie tej projekt będzie spełniał kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej odnośnie pierwotnego przeznaczenia i wykorzystania. Żadne wartości nabyte podczas projektu nie zostaną zbyte, a kontynuacja projektu będzie odbywała się zgodnie z zapisami wniosku i umowy o dofinansowanie.

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej UGiM Czerwionka-Leszczyny:

Przetargi

06.09.2011 Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach

14.09.2011 Wybór Inwestora Zastępczego dla realizacji zadania pn.: “Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce”

Aktualności

02.11.2011 Centrum kulturalno-edukacyjne. Podpisano umowę na wykonanie zadania

Koszt całkowity: 16 113 782,14 zł
Kwota wnioskowana: 11 479 458,39 zł (71,24%)