Czcionki:
Kontrast:

Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej

Celem działania  jest udrożnienie sieci drogowej województwa. Cel działania jest realizowany między innymi poprzez realizację poddziałania 7.1.1., którego celem jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowych elementów sieci drogowej.

Uzasadnieniem podjętego działania  jest zły stan kluczowej sieci drogowej regionu, w sposób widoczny zmniejszający atrakcyjność inwestycyjną województwa i jakość życia jego mieszkańców. Szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu ma połączenie kluczowej sieci drogowej województwa z drogami znajdującymi się w sieci TEN-T, drogami międzynarodowymi i krajowymi. Ważna jest również poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych.

Miasto Jastrzębie Zdrój – Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju