Czcionki:
Kontrast:

Poddziałanie 7.1.1 Projekt “Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju”

Beneficjent: Jastrzębie Zdrój
Tytuł projektu: Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju
Koszt całkowity: 8 118 805,95 zł
Kwota wnioskowana: 5 735 215,27 zł (85 %)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sieprnia 2011 r.

Projekt polega na modernizacji odcinka drogi DW 937 (ul. 11 Listopada) na długości 1,138 km wraz z mostem nad rzeką Gmyrdek w Jastrzębiu Zdroju, celem poprawy układu kluczowych elementów sieci drogowej Województwa Śląskiego.

Przebudowa drogi przewidziana jest na odcinku pomiędzy rondem zdrojowym i Sikorskiego tj. Na długości 1,138 km. Zakres prac obejmuje:
– Przebudowę jezdni
– Budowę nowego chodnika wzdłuż ulicy na długości 0,575 km
– Przebudowę istniejącego chodnika i ciągu pieszo – rowerowego na długości 1,732 km
– Przebudowę/remont ul Prostej i budowę włączenia do al. Jana Pawła II
– Budowę kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada, ul. Prostej i Leśnej oraz Al. Jana Pawła II na długości 1,310 km
– Przebudowę 4 skrzyżowań
– Stosowne zabezpieczenia lub przekładki uzbrojenia w miejscach koniecznych

Parametry ulicy 11go Listopada (Z 1×2):
– Prędkość projektowa – 50 kmph
– Szerokość jezdni – 7m (w nawiązaniu do istniejącej szerokości ulicy)
– Szerokość chodnika (bezpiecznika) – 1,3 do 3m w nawiązaniu do istniejących szerokości i możliwości terenowych
Parametry ul. Prostej (D 1×2):
– Prędkość projektowa 30 kmph
– Szerokość jezdni 6m
– Szerokość chodnika (bezpiecznika) – 2m
Konstrukcja nawierzchni:
– Konstrukcję nawierzchni jezdni 11 Listopada przyjęto dla ruchu sklasyfikowanego jako KR4
– Nośność podłoża przyjęto jako G1-G3 z przewagą gruntów G3
– Głębokość przemarzana gruntu dla miasta Jastrzebie Zdrój – 1m

Ruch pieszych prowadzony będzie chodnikami o szerokościach zmiennych 1,2-3,0m po śladzie istniejących chodników. W miejscu przejść dla pieszych wykonane będzie obniżenie krawężnika do 2cm nad poziom nawierzchni jezdni. W celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych zaprojektowano wzdłuż chodnika lewostronnego barierę ochronną z elementów stalowych o szerokości przęsła 1,73m w osiach słupków, na fundamencie z betonu B20 o wymiarach 30/30/50cm.
Wody opadowe z obszaru jezdni, zatok postojowych chodników oraz przyległego terenu będą odprowadzone przez odpowiednio zaprojektowane spadki poprzeczne i podłużne do projektowanych wpustów ulicznych i projektowanej oraz istniejącej kanalizacji deszczowej. Wpusty uliczne należy obniżyć w stosunku do powierzchni jezdni o 1 cm.

Przedmiotowy projekt polegający na modernizacji istniejącej drogi oraz remoncie mostu nie jest zadaniem skomplikowanym technicznie lub technologicznie. Fakt istnienia obydwu obiektów oraz zakres inwestycji powoduje, że pewne standardowe rozwiązania są z góry ustalone.
Podstawowe elementy układu drogowego zaproponowano w oparciu o przeprowadzoną wizje w terenie oraz inwentaryzację stanu istniejącego. Rozwiązania docelowe, które przedstawiono w projekcie technicznym mają zapewnić odpowiednie warunki do przenoszenia ruchu, wymagany poziom bezpieczeństwa, spełniać wymogi zawarte w stosownych rozporządzeniach w aspekcie technicznym oraz z punktu widzenia wymogów związanych z ochroną środowiska oraz wpływem inwestycji na życie ludzkie i mieszkańców.

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej Miasta Jastrzębie Zdrój

Aktualności

31.08.2011 Zmodernizowana ul. 11 Listopada

16.03.2011 Utrudnienia na ul. 11 Listopada

11.10.2010 Zamknięta ul. 11 Listopada

18.11.2009 Przetarg na modernizację ul. 11 Listopada