Czcionki:
Kontrast:

Poddziałanie 7.1.2 Projekt “Modernizacja ul. Polnej w Rogowie wraz z odwodnieniem”

Beneficjent: Gmina Gorzyce
Tytuł projektu: Modernizacja ul. Polnej w Rogowie wraz z odwodnieniem
Koszt całkowity: 2 125 913,00  zł
Kwota wnioskowana: 1 151 858,93 zł (85%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w Rogowie, stanowiącej ciąg komunikacyjny z drogami powiatowymi. Podstawowym założeniem projektu jest poprawa i rozwój infrastruktury transportowej oraz zapewnienie integralności sieci drogowej przez połączenie drogi gminnej z ciągiem dróg powiatowych nr S 5016, S 3512. Podwyższenie parametrów drogi wpłynie na wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników, nastąpi skrócenie czasu przejazdu pomiędzy sołectwami. Projekt ma na celu podwyższenie parametrów technicznych drogi poprzez poszerzenie jezdni w ramach istniejących granic drogi, wymianę warstw konstrukcyjnych, uregulowanie systemu odwodnienia.

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzyce

Aktualności

18.03.2009 Środki na modernizację dróg

21.07.2009 Informacja

10.12.2010 Informacja

Przetargi

27.08.2007 Przetarg nieograniczony o nazwie: Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Rogowie wraz z odwodnieniem