Czcionki:
Kontrast:

Poddziałanie 7.1.2 Projekt “Przebudowa ul. Wiosny Ludów w celu poprawy skomunikowania Marklowic i Radlina z DK78 i DW 932”

Beneficjent: Powiat Wodzisławski
Tytuł projektu: Przebudowa ul. Wiosny Ludów w celu poprawy skomunikowania Marklowic i Radlina z DK78 i DW 932
Koszt całkowity: 3 036 837,27  zł
Kwota wnioskowana: 2 581 311,67 zł (85%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Zakres projektu obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 5029S (ul. Wiosny Ludów) na odcinku od skrzyżowania DW 932 w Marklowicach do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Niepodległości w Radlinie. Zakres projektu obejmuje swoim zasięgiem dwie gminy tj. Marklowice i Radlin. W ramach zadania planuje się rownież budowę i przebudowę zatok autobusowych. Łączne nakłady na realizację projektu tworzą koszty przebudowy drogi, studium wykonalności, dokumentacji a także koszty związane z promocją projektu. Łączny koszt projektu wynosi ponad 3 mln złotych, wszystkie koszty są kwalifikowane. Projekt jest finansowany ze środków własnych beneficjenta oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%).

Wariant realizacyjny został przyjęty na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. W zakresie przedmiotowej inwestycji nie istnieje inny wariant, który byłby efektywny ekonomicznie. Zakres projektu obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 5029S (ul. Wiosny Ludów) na odcinku od skrzyżowania z DW 932 w Marklowicach do skrzyżowania z drogą ppowiatową ul. Niepodległości w Radlinie. Zakres projektu obejmuje swoim zasięgiem dwie gminy – Marklowice i Radlin. Początek opracowania znajduje się w km 0+090,90m od krawędzi DW 932 w Marklowicach, natomiast koniec w km 3+123 znajduje sie w rejonie skrzyżowania z ul. Niemcewicza w Radlinie. Odcinek początkowy ul. Wiosny Ludów długości 90m w rejonie skrzyżowania z ul. Wyzwolenia zosranie zaprojektowany do przebudowy w ramach modernizacji skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul Wiosny Ludów, natomiast odcinek od skrzyżowania ul. Niemcewicza do skrzyżowania z ul. Niepodległości został zaprojektowany do przebudowy w ramach dokumentacji operaowanej przez GDDKiA oddział Katowice w ramach przebudowy skrzyżowania DK 78 z ul. Niepodległości i Wiosny Ludów. Dla projektu przebudowy drogi na odcinku dł. 3,033 km przyjęto następujące parametry techniczne:

– Droga powiatowa zbiorcza
– Prędkość projektowana – 40 kmph
– Szerokość drogi 6,3 – 6,5m
– Kategoria ruchu KR3
– Na całej długości projektowanej drogi wykonanie 4cm warstwy wiążącej asfaltobetonowej odpornej na okleinowanie
– Wzmocnienie podbudowy geowłókniną o wytrzymałości na rozciąganie w obydwu kierunkach min 9 kN/m
– Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego SMA w ilości 125 kg/m2

W ramach zadania planuje się również budowę i przebudowę chodników, odwodnienia, zatok autobusowych. Wszelkie prace prowadzone są w zakresie pasa drogowego.

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.