Czcionki:
Kontrast:

Poddziałanie 7.1.2 Projekt “Usprawnienie połączenia komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz gminy Godów z Autostradą A1”

Beneficjent: Powiat Wodzisławski
Tytuł projektu: Usprawnienie połączenia komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz gminy Godów z Autostradą A1
Koszt całkowity: 6 810 837,39 zł
Kwota wnioskowana: 5 159 209,32 zł (75,75%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Zakres projektu obejmuje modernizację drogi powiatowej nr 5037S (ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach i Godowie) na terenie gminy Godów na odcinku 4,142km od planowanego zjazdu z autostrady A1 (granica Gminy Godów i Gminy Gorzyce) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5019S ul. 1 Maja w Godowie. W ramach zadania planowana jest przebudowa nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem, budowa zatoki autobusowej oraz budowa i przebudowa ciągów pieszych. Łączne nakłady na realizację projektu tworzą koszty: przebudowy drogi, studium wykonalności, dokumentacji, koszty związane z promocją projektu. Łączny koszt projektu wynosi 9 454 825,06 zł brutto, wszystkie ksozty są kwalifikowalne. Projekt będzie finansowany ze środków własnych beneficjenta oraz EFRR (54,57%).

Wariant realizacyjny został przyjęty na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. W zakresie przedmiotowej inwestycji istnieje inny wariant, który byłby efektywny ekonomicznie. Zakres projektu obejmuje modernizację drogi powiatowej nr 5037S (ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach i Godowie) na terenie Gminy Godów na odcinku 4,14 km od planowanego zjazdu z autostrady A1 (granica Gminy Godów i Gminy Gorzyce) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 50192 ul. 1 Maja w Godowie. W ramach zadania planowana jest przebudowa nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem, budowa zatoki autobusowej oraz budowa i przebudowa ciągów pieszych. Dla projektu przebudowy drogi przyjęto następujące parametry techniczne:

– Droga powiatowa zbiorcza – Z
– Prędkość projektowana – 40 kmph
– Obciążenie nawierzchni minimum 80kN
– Kategoria ruchu KR4
– Rodzaj nawierzchni – bitumiczna dla ruchu KR4 z warstwą ścieralną SMA
– Pobocza utwardzone destruktem pochodzacym z frezowania nawierzchni bitumicznej

W ramach projektu powstaną następujące produkty:
– Długość przebudowanych dróg powiatowych – 4,14 km
– Długość przebudowanych chodników – 1,98 km
– Liczba przebudowanych skrzyżowań – 1 szt
– Długość przebudowanych utwardzonych poboczy – 3,6 km
– Liczba wybudowanych zatok autobusowych – 1 szt
– Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 2,185 km
– Długość wybudowanych chodników – 2,3045 km
– Liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 1 szt

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl.