Czcionki:
Kontrast:

Poddziałanie 7.1.2 Projekt “Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez przebudową i budową układu drogowego”

Beneficjent: Miasto Rybnik
Tytuł projektu: Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez przebudową i budową układu drogowego
Koszt całkowity: 9 107 260,00 zł
Kwota wnioskowana: 6 158 994,12 zł (76,55%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przedmiotem projektu jest przebudowa fragmentu ul. Chrobrego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do bramy wjazdowej zakładu produkcyjnego „Ryfama” S.A. oraz wykonanie nowej drogi w przedłużeniu przebudowanego odcinka do torów kolejowych a następnie wzdłuż trakcji kolejowej aż do skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul. Żorską i Sybiraków. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i efektywności transportu samochodowego w centrum Rybnika, a także zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych znajdujących się w śródmieściu.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie fragmentu ul. Chrobrego od skrzyżowania z ul. Kościuszki do bramy wjazdowej zakładu produkcyjnego RYFAMA S.A, oraz wykonaniu nowej drogi w przedłużeniu przebudowanego odcinka od torów kolejowych, a następnie wzdłuż trakcji kolejowej aż do skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul Żorską (DW 935) i Sybiraków. Jego realizacja pozwoli na stworzenie alternatywnego ciągu samochodowego, który będzie wyprowadzał ruch samochodowy ze ścisłego centrum, aż do DW 935. Nowy ciąg drogowy będzie miał kilka zalet. Pozwoli wyprowadzić dużą część ruchu na tereny niezamieszkane (co poprawi bezpieczeństwo pieszych na istniejącym odcinku oraz zmniejszy uciążliwość hałasu na budynki mieszkalne przy ul. Kościuszki). Nowy odcinek drogi da również impuls do zagospodarowania ponad 5 ha poprzemysłowej działki, która obecnie z braku możliwości dojazdu pozostaje niezagospodarowana. Docelowo, zgodnie z założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nowowybudowany odcinek drogi biegnący od nowego ronda wzdłuż torów kolejowych zostanie przedłużony aż do Ronda Chwałowickiego stając się częścią obwodnicy ścisłego centrum miasta.

Projektowana droga będzie składać się z jezdni i chodnika. Będzie jednojezdniową, dwupasmową drogą gminną o kategorii ruchu KRS. Odcinek od ul. Kościuszki do torów PKP będzie drogą o klasie L (lokalna), a odcinek wzdłuż torów kolejowych do ul. Powstańców będzie posiadać klasę drogi G (Główna). Szerokość projektowanej drogi będzie wynosić 7m a jej długość 996m. Na całej długości planuje się wybudowanie 50 nowych punktów oświetleniowych, a także budowę kanalizacji deszczowej.

Geometria skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Chrobrego nie ulegnie znacznej zmianie. Na odcinku od skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Chrobrego, z prawej strony jezdni zaprojektowano zatokę autobusową. Za wjazdem do szkoły podstawowej przy ul. Chrobrego zaprojektowano dwie zatoki postojowe o długości 12 i 14 m i szerokości 2,5m. Przed wjazdem do szkoły zaprojektowano ekran akustyczny o długości 18m. Do tego miejsca projektowana droga posiadać będzie obustronny chodnik. Od tego momentu przewiduje się chodnik jednostronny, usytuowany po lewej stronie jezdni. Łączna długość wybudowanych chodników wynosić będzie 1964m. W dalszej części z lewej strony jezdni planowana jest zatoka autobusowa. Wzdłuż projektowanej drogi zaprojektowano zjazdy do RYFAMY, terenu inwestycyjnego, hurtowni spożywczej oraz na ulicę Łokietka.

Ze względu na bliskość skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z projektowaną drogą i skrzyżowania ul. Żorskiej z ul. Sybiraków zaprojektowano jedno wspólne skrzyżowanie typu rondo o promieniu zewnętrznym wyspy środkowej 13m. To rozwiązanie poprawi przepustowość i bezpieczeństwo ruchu. Rondo posiadać będzie cztery wloty: ul. Żorskiej, ul. Sybiraków, ul. Powstańców oraz wlot projektowanej drogi od strony RYFAMY. Przed projektowanym rondem przewidziano dwa prawoskręty: z ulicy Żorskiej na ulicę Sybiraków i z ulicy Powstańców na projektowaną drogę.

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej Miasta Rybnik

Aktualności

01.10.2009 Przebudowy dróg ciąg dalszych

02.04.2010 Utrudnienia w centrum

Przetargi

30.07.2009 Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez przebudowę i budowę układu drogowego

15.10.2009 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przedsięwzięcia pn. Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika