Czcionki:
Kontrast:

Poddziałanie 7.1.2 “Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śląski / Etap II”

Beneficjent: Gmina Miejska Wodzisław Śląski
Tytuł projektu: Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śląski – Etap II
Koszt całkowity:  21 151 394,41 zł
Kwota wnioskowana: 11 516 746,99 zł (56,63%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Projekt stanowi etap całej koncepcji udrożnienia ruchu w centrum miasta Wodzisławia Śl. i powiatu wodzisławskiego oraz uzupełnienia kluczowej sieci dróg pomiędzy DW 933 (ul. Pszowska), DK 78 (ul. Rybnicka) a DW 932 (skrzyżowanie ul. Marklowickiej/Łużyckiej). Projekt (Etap I) obejmuje przebudowę 1,3 km drogi (poprawę funkcjonalności i parametrów technicznych) od skrzyżowania ul. Pszowska/Matuszczyka w ciągu ul. Matuszczyka, ul. 26 Marca wraz z przebudową mostu i skrzyżowania Matuszczyka/Radlińska oraz budowę  0,7 km odcinka drogi łączącej drogę gminną (ul. 26 Marca, od ronda obok Tesco) z drogą krajową DK 78 (ul. Rybnicka).

Obecny stan techniczny zużytej infrastruktury drogowej powoduje uciążliwości dla użytkowników, znaczne utrudnienia w płynnym ruchu samochodów osobowych i ciężarowych. Z uwagi na  ciągle rosnące natężenie ruchu pojazdów wszystkich kategorii na odcinku będącym przedmiotem projektu oraz skumulowanie ruchu w jednym ciągu drogowym istnieje potrzeba odciążenia istniejącej drogi oraz rozproszenie ruchu na dwa niezależne układy. Wiadukt na ul. Matuszczyka, według analizy stanu technicznego obiektu, wymaga obecnie gruntownej przebudowy. Brak działań w tym zakresie spowoduje całkowite zamknięcie ruchu na tym odcinku. Ponadto biegnące przez miasto DW 933, DW 932 i DK 78 – kluczowe arterie komunikacyjne Subregionu Zachodniego zbiegają się na terenie miasta Wodzisławia Śl., strumienie ruchu kumulują się i nakładają na ruch lokalny, który nie jest oddzielony od ruchu tranzytowego. Ogólnym celem projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci drogowej w centrum miasta Wodzisławia Śląskiego.

Efektem realizacji projektu będzie poprawa komunikacji na osi wschód-zachód (Racibórz – Żory, Jastrzębie), przeniesienie strumieni ruchu z centrum (ul. Rybnicka) na nowy odcinek wewnętrznej obwodnicy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, obniżenie kosztów transportu i kosztów utrzymania przedmiotowej infrastruktury w perspektywie długookresowej, a także zwiększenie płynności ruchu i skrócenie czasu przejazdu zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych.  Dodatkowo nowowybudowana droga udostępni tereny inwestycyjne obecnie nie skomunikowane (ul. Przyjaźni). Realizacja projektu nabiera szczególnego znaczenia w świetle budowy autostrady A1 w sąsiedniej gminie Mszana.  Cel projektu jest zgodny z celami strategii rozwoju miasta Wodzisławia Śl. oraz Poddziałania 7.1.2 –  Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, udrażniając ruch w układzie sieci uzupełniającej oraz przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.”

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej Miasta Wodzisław Śl.

Aktualności

17.06.2009 Będzie projekt budowlany i wykonawczy

15.09.2009 Ogłoszono przetarg na DROGĘ ZBIORCZĄ

21.01.2010 Ruszy budowa drogi zbiorczej!

02.02.2010 Ruszyła budowa drogi zbiorczej

28.07.2010 Niebawem rozpoczną się prace na skrzyżowaniu ulic Marklowickiej i Łużyckiej

Przetargi

27.07.2007 Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. – Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śl. – Etap I i II

08.10.2009 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: Udrożnienie ruchu w Południowej Części Subregionu Zachodniego ETAP I (zadanie 2 i 6) i ETAP II (całość)