Czcionki:
Kontrast:

Gmina z (dobrą) energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej

Gmina z (dobrą) energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach działania 4.1. Programy edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno-informacyjne, Priorytet 5 Edukacja Ekologiczna.

LIDER PROJEKTU: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

PARTNER PROJEKTU: Planergia Sp. z o.o.

PATRONAT HONOROWY: Marszałek Województwa Śląskiego

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat negatywnych skutków niskiej emisji oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza atmosferycznego powodowanym przez zjawisko niskiej emisji. Przeprowadzone w ramach projektu działania zakładają upowszechnienie świadomości problemu zanieczyszczenia powietrza, które powodowane jest przez wprowadzanie złych zachowań wiążących się ze spalaniem szkodliwych materiałów w kotłach domowych i innymi tego typu praktykami. Ponadto, założeniem projektu jest również kompleksowa edukacja społeczeństwa, w ramach zdefiniowanych grup docelowych, poprzez  informację oraz promocję dobrych praktyk i zachowań oraz zapewnienie narzędzi umożliwiających racjonalny proces decyzyjny.

GRUPA DOCELOWA:

„Gmina z dobrą energią!” to modelowa kampania informacyjno-edukacyjna, uwzględniająca szereg działań, które skierowane będą do trzech kluczowych grup:

  1. Dzieci i młodzież,
  2. Dorośli mieszkańcy Subregionu Zachodniego,
  3. Samorządowcy (stworzenie sieci lokalnych doradców ds. efektywności energetycznej).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt trwa od 10 lipca 2016 do 30 czerwca 2018 roku.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

Wartość całkowita projektu kształtuje się na poziomie 386 505,00 zł, przy czym 200 932,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Niniejsza publikacja nie stanowi oficjalnego stanowiska WFOŚiGW w Katowicach