Czcionki:
Kontrast:

Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet V „Dobre rządzenie”

Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”

Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

Realizacja projektu wzmocni w 12 JST (tj. UG Gaszowice, UG Godów, UG Gorzyce, UM Jastrzębie Zdrój, UG Lubomia, UG Marklowice, UG Mszana, UM Kuźnia Raciborska, UG Świerklany, UM Wodzisław Śl., Starostwo Powiatowe w Rybniku, Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.), potencjał instytucjonalny, jakość i ilość świadczonych usług, co przełoży się na wzrost zadowolenia klientów i pracowników oraz na rozwój współpracy pomiędzy partnerami regionalnymi (ngo, JST, przedsiębiorcy).

Związek chcąc efektywnie animować własne życie gospodarcze i społeczne, musi dbać o wysoki poziom usług publicznych, dlatego też poddał analizie funkcjonowanie JST, w celu wdrożenia odpowiednich usprawnień w zarządzaniu. Wśród 12 JST w listopadzie 2010 roku przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące koniecznych wdrożeń i związanych z nimi potrzeb szkoleniowych i zdefiniowano problemy jakie występują w funkcjonowaniu ww. JST:a) znaczne różnice w standardach pracy i poziomie świadczonych usług przez poszczególne JST Związku, b) wysoka liczba prowadzonych spraw administracyjnych, przekraczająca obecne możliwości zarządcze niektórych JSTc) niezadowalająca jakość tworzonych aktów prawa lokalnego i wydawanych decyzji administracyjnychd) niesprawny system pozyskiwania opinii mieszkańców nt. pracy urzędówe) niewystarczający poziom kompetencji kadr urzędów.

Cel główny projektu:Udoskonalenie i ujednolicenie do końca kwietnia 2013 roku procedur i standardów zarządzania wśród 12 JST skupionych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego. W ramach projektu zaplanowano: przeszkolenie 644 urzędników, powstanie biura obsługi klienta, powstanie systemów wdrażania prawa lokalnego, przygotowanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, monitorowania satysfakcji klienta, kodeksów etycznych, kompetencji kadr, elektronizacji procesu konsultacji społecznych oraz usług ePUAP.

Cele szczegółowe projektu:

a)  usprawnienie procesu stanowienia i stosowania prawa poprzez zmniejszenie ilości: uchwał uchylonych przez wojewodę, decyzji administracyjnych uchylonych przez SKO, decyzji administracyjnych wydawanych po terminie po 50% dla każdego ze wskaźników,

b) zwiększenie dostępności informacji publicznych poprzez wzrost ilości informacji umieszczanych w BIP o 50% w 8 JST

c) zwiększenie poziomu satysfakcji klientów dzięki wdrożeniu systemu monitorowania poziomu satysfakcji klienta z jakości usług publicznychd) zwiększenie kompetencji 644 urzędniczek i urzędników.

Grupa docelowa projektu:

a) 12 urzędów (JST) tj. UG Gaszowice, UG Godów, UG Gorzyce, UM Jastrzębie Zdrój, UG Lubomia, UG Marklowice, UG Mszana, UM Kuźnia Raciborska, UG Świerklany, UM Wodzisław Śl., Starostwo Powiatowe w Rybniku, Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.,

b) 644 osoby zatrudnione w ww. Urzędach.

Okres realizacji: 01.01.2012 r. – 30.04.2013 r.

Wartość projektu: Wartość projektu – 3 576 624,00  zł

Źródła dofinansowania: Dofinansowanie z EFS – 3 022 372,88 zł

Wkład własny – wkład niepieniężny wniesiony w postaci wynagrodzeń pracownic i pracowników urzędów i starostw powiatowych, stanowiących grupę docelową – 533 701,12 zł

fundusz społeczny