Czcionki:
Kontrast:

Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – POIG działanie 8.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion 
Lider Projektu: Miasto Wodzisław Śląski
Partner 1 Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
Partner 2 Projektu: Fundacja Euro Nation
Tytuł projektu: „NOWE WYZWANIA – NOWE MOŻLIWOŚCI. INFORMATYZACJA SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

Realizacja projektu ma za zadanie przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców miasta Wodzisław Śląski.

Na terenie objętym projektem występuje wykluczenie cyfrowe spowodowane złą sytuacją materialną, niskim poziomem edukacji oraz brakiem technicznych możliwości dostarczenia Internetu. Wyjątkiem jest obszar ścisłego centrum Miasta Wodzisław Śląski, gdzie zostanie ulokowane centrum zarządzania siecią. Mieszkańcy terenów objętych projektem cierpią z powodu niskiej świadomości cyfrowej będącej wynikiem braku fachowych kadr uczących informatyki i promującej wykorzystanie Internetu. Nie istnieje świadomość, w jaki sposób dzięki Internetowi ułatwić sobie życie. Niskie zarobki oraz niski poziom wykształcenia powodują małą racjonalność komercyjnych inwestycji firm telekomunikacyjnych liczących na zysk z tytułu abonamentu. Beneficjenci projektu nie mają podstawowej wiedzy informatycznej, co uniemożliwia im obsługę komputera.

Część inwestycyjna projektu pozwoli na techniczną możliwość zapewnienia Internetu, natomiast promocja zmotywuje Beneficjentów i wesprze rekrutację. Bezpłatny Internet, szkolenia i zakup komputerów umożliwią walkę z wykluczeniem cyfrowym z powodów materialnych i kompetencyjnych. Budowa strony www z platformą e-learningową przyczyni się do utrwalenia postaw oraz umożliwi udział osób opiekujących się osobami zależnymi (dziećmi, osobami starszymi). Adaptacja pomieszczeń ogólnodostępnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych umożliwi cyfrową integrację.

Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii radiowej w tani sposób zostanie dostarczony Internet. Po zakończeniu realizacji projektu powstała infrastruktura będzie wykorzystywana przez Miasto Wodzisław Śląski do realizacji zadań publicznych.

Cel główny projektu:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 90 beneficjentów z grupy docelowej POIG 8.3 na terenie Miasta Wodzisław Śląski w okresie 49 miesięcy realizacji +5 lat trwałości przez budowę i modernizację infrastruktury niezbędnej do dostarczania Internetu o wymaganej wytycznymi POIG 8.3 przepustowości, zakup sprzętu ICT, 42 miesięcy promocji, 270 godz. szkoleń, e-learning, utworzenie 6 dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych pracowni w ramach działań koordynacyjnych na terenie 1 jednostki podległej Wnioskodawcy oraz 5 jej filii, dostarczanie bezpłatnego Internetu o przepustowości kanału nie mniejszej niż 2Mbit/s przez 24 miesięcy realizacji (dla dodatkowych 30 BO odpowiednio krócej) +5 lat trwałości projektu

Cele szczegółowe: 

  • Budowa i modernizacja infrastruktury niezbędnej do dostarczania Internetu o przepustowości kanału nie mniejszej niż 2Mbit/s na terenie Wnioskodawców w okresie realizacji projektu;
  • Dostarczenie Internetu przez 24 mies.+5 lat trwałości (dla dodatkowych 30 BO odpowiednio krócej), dostawa 90 komputerów (komputer, monitor, peryferia, software) umożliwiających dostęp do Internetu dla 90 beneficjentów ostatecznych;
  • Wyposażenie w sprzęt ICT (24 komputery), adaptacja do potrzeb niepełnosprawnych i dostęp Internetu przez 24 mies.+5 lat trwałości projektu w 61 jednostkce podległej Wnioskodawcy i 5 jej filiach w ramach działań koordynacyjnych;
  • Wdrożenie 1 platformy e-learning, co umożliwi udział kobietom opiekującym się osobami zależnymi zamieszkującym obszar realizacji projektu;
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu niepełnosprawnych przez dostosowanie 1 strony www i zakup 2 specjalistycznych zestawów z oprogramowaniem w okresie realizacji projektu.

Grupa docelowa: 
90 beneficjentów ostatecznych spełniający wytyczne POIG 8.3,w tym:

  • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
  • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
  • Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do uzyskania wsparcia we współpracy ze szkołą i/lub ośrodkami pomocy społecznej;
  • Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
  • Rodziny zastępcze

Źródła dofinansowania:

Projekt jest współfinansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Koszty całkowite projektu: 5 428 411,02 zł

Termin realizacji projektu: listopad 2011 r. – kwiecień 2015 r.

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Regionalnego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: http://www.poig.gov.pl/

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA – PODRĘCZNIK DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU (E-LEARNING):

Wstęp

Podstawy obsługi komputera

Internet

Poczta elektroniczna

Obsługa edytora tekstu

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych

Tworzenie prezentacji multimedialnych

Bezpieczna praca z komputerem

Oprogramowanie dla osób niewidomych i niedowidzących

Przydatne skróty klawiszowe