Czcionki:
Kontrast:

Partnerski Projekt „tymRazem Śląskie!” – RPO WSL 2007 – 2013

Partnerski Projekt „tymRazem Śląskie!” Promocja turystyczna województwa śląskiego podczas targów krajowych i zagranicznych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych”, którego Liderem jest Śląska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Katowicach. Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Cele projektu – Głównym celem projektu był wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej oraz produktów turystycznych na rynkach krajowych i zagranicznych poprzez przeprowadzenie 18 kampanii promocyjnych województwa śląskiego na wytypowanych krajowych i zagranicznych targach turystycznych. Realizacja projektu bezpośrednio przyczyniła się do zwiększenia ruchu turystycznego w regionie, co w efekcie wpłynęło na zwiększenie nakładów na turystykę, rozbudowę bazy turystycznej i infrastruktury turystycznej, wzrost zatrudnienia w sektorze, rozwój infrastruktury technicznej, służącej nie tylko turystom zewnętrznym, ale również mieszkańcom regionu, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia.

W ramach projektu Biuro Związku przygotowało Atlas Rowerowy Subregionu Zachodniego składający się z mapy i przewodnika w ilości 8 500 sztuk, wirtualne wycieczki rowerowe na CD 5 000 sztuk, 1 000 sztuk koszulek rowerowych, smycze na klucze i telefon 4 000 sztuk. Wirtualne panoramy można również zobaczyć w naszym turystycznym serwisie.

Wielkość grupy docelowej – Dotarcie z ofertą 23 markowych produktów turystycznych do ponad 1 103 000 osób odwiedzających targi. Wartość projektu – Całkowita wartość projektu to 1 143 742,52 zł. Budżet Związku jako Partnera to 112 845,98 zł, stanowiący wydatki kwalifikowalne. Okres realizacji – 01.10.2008 – 31.03.2010

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”.

Projekt: „„tymRazem Śląskie!” Promocja turystyczna województwa śląskiego podczas targów krajowych i zagranicznych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych”. Beneficjent: Śląska Organizacja Turystyczna. Wartość projektu: 1 176 470,59 zł. Wartość dofinansowania 1 000 000 PLN.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl