Czcionki:
Kontrast:

Plan Działań na rok 2021 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SZ

Projekt „Plan Działań na rok 2021 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SZ” współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

WNIOSKODAWCA:

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Zapewnienie efektywnego procesu zarządzania, wdrażania i monitorowania RPO WSL 2014-2020 oraz właściwe wykorzystanie dostępnych środków w zakresie instrumentu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego, w tym:

  • utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia personelu zaangażowanego w zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie RPO WSL 2014-2020 oraz zapewnienie możliwości podnoszenia jego kwalifikacji i niezbędnych warunków pracy;
  • zapewnienie skutecznego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania;
  • zapewnienie skutecznego systemu informacji i promocji dla Programu i efektywne wsparcie dla beneficjentów.

ZAKŁADANE WSKAŹNIKI PRODUKTU:

  • Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – 52,50 szt.
  • Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów – 120 osób

ZAKŁADANE WSKAŹNIKI REZULTATU:

  • Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności – 0,00%
  • Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów [skala 1-5] – 4,43 pkt

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2021-01-01 – 2021-12-31

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 807 294,12 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE: 686 200,00 zł