Czcionki:
Kontrast:

Śląski System Informacji Turystycznej – RPO WSL 2007 – 2013

informacja turystyczna

(Działanie 3.3 Systemy Informacji Turystycznej RPO WSL 2007-2013).

Cele projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez stworzenie systemu informacji turystycznej tworzącego zintegrowaną sieć punktów informacji turystycznej, platformy informatycznej i bazy danych oraz stworzenie oznakowania punktów informacji turystycznej oraz atrakcji turystycznych, pozwalającego wykreować nowy wizerunek
województwa śląskiego.

Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie jakości i stopnia satysfakcji klientów oraz wzrost liczby osób korzystających z oferty turystycznej. Celem strategicznym projektu jest dostarczenie kompleksowej i rzetelnej informacji jako elementu aktywnej polityki marketingowej i promocyjnej regionu.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu doposażone w sprzęt analogowy i cyfrowy zostaną 34 istniejące punkty informacji turystycznej oraz 33 nowopowstające punkty informacji turystycznej. Przedmiotowy projekt zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego. Punkty lokalizacyjne niniejszego projektu znajdują się we wszystkich 4 administracyjnych subregionach województwa śląskiego (centralny, południowy, północny, zachodni).

W trakcie realizacji projektu począwszy od roku 2011 w 18 gminach i powiatach Subregionu zachodniego zaangażowanych w realizację, zamontowanych zostanie 24 infokiosków turystycznych, powstanie 8 nowych punktów informacji turystycznej, doposażone zostaną 2 istniejące punkty it, przygotowane zostanie oznakowanie dojścia/dojazdu wszystkich do punktów it, a także oznakowanie dojazdu do 24 atrakcji turystycznych w tym obiektów na szlaku architektury drewnianej. Ponadto wszystkie punkty it otrzymają wyposażenie oraz materiały promocyjne. Razem to prawie 1 000 000 zł na rozwój turystyki w Subregionie Zachodnim.
W ramach projektu od roku 2011 do 2013 zostanie zabezpieczone wynagrodzenie pracownika Biura Związku. Całkowity wkład własny do projektu wynosi 18 900 zł.

Wartość projektu: ok. 14 500 000,00 zł
Okres realizacji: I.2011 – XII 2013.

Projekt jest realizowany w Partnerstwie z: Śląską Organizacją Turystyczną (Wnioskodawca), Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym w Katowicach, Stowarzyszeniem „Region Beskidy” w Bielsku-Białej, Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie, Związkiem Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu.

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”.

Projekt: „Śląski System Informacji Turystycznej”. Beneficjent: Śląska Organizacja Turystyczna. Wartość projektu: 14 530 000 PLN. Wartość dofinansowania 12 350 500 PLN.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Więcej informacji o projekcie znajduję się tutaj.

Program Regionalny