Czcionki:
Kontrast:

Stworzenie produktu turystycznego opartego o ścieżki rowerowe Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz jego promocja – INTERREG III A

„Stworzenie produktu turystycznego opartego o ścieżki rowerowe Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz jego promocja” – Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Czechy-Polska – 2.1 Rozwój turystyki.

Cele projektu – Projekt dotyczył promocji dotychczas wytyczonych ścieżek rowerowych na terenie Subregionu Zachodniego dla potrzeb polskich i czeskich turystów. Obejmował on m. in. wytypowanie atrakcyjnych ścieżek, wdrożenie dwujęzycznego oznakowania tras w formie tablic informacyjnych, rozwój usług związanych z obsługą turystyczną, uzgadnianie z władzami lokalnymi i przedsiębiorcami przedsięwzięć rozwojowych, wielokierunkową akcję promocyjną produktu turystycznego poprzez opracowanie i druk materiałów promocyjnych, akcję promocyjną w mediach.

Grupą docelową byli mieszkańcy Subregionu Zachodniego, Aglomeracji Silesia oraz Aglomeracji Ostrawskiej. Wartość projektu – 250 218,75 zł. Okres realizacji – 01.04.2006 -31.10.2007

Główne działania podczas projektu:

– przygotowano oznakowanie tras rowerowych w postaci 60 tablic rowerowych,

– zorganizowano I Subregionalny Rajd Rowerowy w którym brało udziało ponad 300 rowerzystów,

– przeprowadzono kampanie bilboardową w aglomeracji Katowickiej i Ostrawskiej, artykuły promujące produkt turystyczny pojawiły się w prasie regionalnej, radiu i telewizji,

– wydano przewodnik rowerowy wraz z mapą atrakcji turystycznych,

– w ramach projektu powstał Rowerowy Serwis Internetowy dostępny pod adresem www.rowery.subregion.pl

interreg