Czcionki:
Kontrast:

Wydanie mapy turystycznej po Krainie Górnej Odry z legendą w języku polskim, angielskim i czeskim

Projekt „Wydanie mapy turystycznej po Krainie Górnej Odry z legendą w języku polskim, angielskim i czeskim” jest realizowany w ramach Priorytetu 1: wsparcie działań członków ŚOT ukierunkowanych na tworzenie i promocję produktów turystycznych o znaczeniu regionalnym.

WNIOSKODAWCA: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Celem wydawnictwa jest zwiększenie i usprawnienie ruchu turystycznego w Krainie Górnej Odry względem turystów krajowych i zagranicznych.

GRUPA DOCELOWA: Grupą docelową przedsięwzięcia są wszyscy mieszkańcy subregionu zachodniego województwa śląskiego oraz turyści odwiedzający Krainę Górnej Odry.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Projekt będzie realizowany od 24.04.2021 do 30.11.2021.

WARTOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU: Całkowita kwota projektu to 17 075,00 zł, w tym 71% dofinansowania ze środków Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz 21% wkładu własnego Związku.