Czcionki:
Kontrast:

Remont elewacji w Raciborzu = zwolnienie z podatku

Dodano: 10.11.2010
Remont elewacji w Raciborzu = zwolnienie z podatku

Jeżeli wyremontowałeś elewację w budynku mieszkalnym znajdującym się na terenie Raciborza możesz ubiegać się o zwolnienie od podatku od nieruchomości.Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki w części zajętej wyłącznie na potrzeby mieszkalne będące własnością osób fizycznych lub prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, pod warunkiem zrealizowania w nich remontu w okresie nieprzekraczającym 1 rok, liczonym od dnia rozpoczęcia remontu.Zwolnienie przysługuje po zakończeniu remontu i spełnieniu warunków określonych w uchwale (dostępna na stronie www.bipraciborz.pl), od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym został zakończony remont. Zwolnienie przysługuje do wysokości poniesionych przez podatnika kosztów, nie dłużej niż przez okres 10 lat. W przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem 10 lat, zwolnienie przysługuje do miesiąca, w którym sprzedano nieruchomość lub jej część.Celem propagowania ładu estetycznego i energetycznego budynków mieszkalnych położonych na terenie Miasta Racibórz zasadne jest wprowadzenie czasowego zwolnienia przedmiotowego od podatku od nieruchomości właścicieli budynków, na których wykonany będzie proces termomodernizacji. Poprawa jakości energetycznej budynków jest ukierunkowane na obniżenie zużycia energii i kosztów eksploatacji budynków, ochrony środowiska, a także uzyskanie wyższej klasy budynku i wyższej jego wartości rynkowej. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały podatnikom będącym podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą jest pomocą de minimis. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Źródło: www.raciborz.pl