Czcionki:
Kontrast:

Fundusze na aktywną integrację

Dodano: 23.10.2018
Uczestnicy spotkania 9.1.2

Na spotkanie 22 października br., które odbyło się w biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku przybyli przedstawiciele jednostek zainteresowanych realizacją projektów w działaniu 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych RIT Subregionu Zachodniego – Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014 – 2020.

Tematami szkolenia były: najważniejsze zapisy regulaminu konkursu oraz kryteria wyboru projektów.

Przypomnijmy, iż w konkursie RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18 wnioskodawcy mogą składać wnioski na następujący typ projektu: programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań: opartych o samopomoc i wolontariat, środowiskowych, prozatrudnieniowych, edukacyjnych. Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95,00 %, a całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi ponad 6 mln zł.

Spotkanie informacyjne zorganizowane zostało przez Instytucję Pośredniczącą dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego / Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku przy udziale przedstawicielek Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczące omawianych zagadnień są dostępne poniżej.

EFS kolor

Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.