Czcionki:
Kontrast:

Fundusze na kwalifikacje zawodowe

Dodano: 08.03.2017
Fundusze na kwalifikacje zawodowe

Na spotkanie 7 marca br., które odbyło się w Biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, przybyli przedstawiciele podmiotów zainteresowanych pozyskaniem funduszy europejskich na dofinansowanie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Tematem spotkania były zasady aplikowania o środki w ramach Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych RPO WSL w związku z ogłoszonym konkursem.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze zapisy regulaminu konkursu, wytyczne kwalifikowania wydatków, zwalczanie nadużyć finansowych oraz obowiązek zachowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach.

Prezentacje ze spotkania dotyczące omawianych zagadnień są dostępne poniżej.

1. Najważniejsze zapisy dokumentacji konkursowej, w tym wskaźniki

2. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków

3. Zwalczanie nadużyć finansowych w projekcie

4. Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

5. Konkursy planowane w 2017 roku przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości