Czcionki:
Kontrast:

Fundusze na podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

Dodano: 18.12.2018
Uczestnicy spotkania informacyjnego

Na spotkanie 18 grudnia br., które odbyło się w biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku przybyli przedstawiciele jednostek i instytucji zainteresowanych realizacją projektów w działaniu 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego – Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014 – 2020.

Tematami szkolenia były: najważniejsze zapisy regulaminu konkursu oraz kryteria wyboru projektów.

Przypomnijmy, iż w konkursie RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18 wnioskodawcy mogą składać wnioski na następujący typ projektu: 1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych. 2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85,00 %, a całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi prawie 2 ml zł.

Spotkanie informacyjne zorganizowane zostało przez Instytucję Pośredniczącą dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego / Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku przy udziale przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczące omawianych zagadnień są dostępne poniżej.

EFS kolor

Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.