Czcionki:
Kontrast:

Fundusze na przeciwdziałanie bezrobociu

Dodano: 24.08.2017
Fundusze na przeciwdziałanie bezrobociu

Na spotkanie 23 sierpnia br., które odbyło się w Biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, przybyli przedstawiciele podmiotów zainteresowanych pozyskaniem funduszy europejskich na dofinansowanie działań zmierzających do poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy.

Tematem spotkania były zasady aplikowania o środki w ramach 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez  pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w związku z ogłoszonym konkursem RPSL.07.01.02-IP.02-24-135/17.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze zapisy regulaminu konkursu, wytyczne kwalifikowania wydatków, kryteria wyboru projektów, najczęściej popełniane błędy. Prezentacje ze spotkania dotyczące omawianych zagadnień są dostępne poniżej.