Czcionki:
Kontrast:

Fundusze na usługi społeczne i zdrowotne dla Subregionu Zachodniego

Dodano: 11.04.2017
Fundusze na usługi społeczne i zdrowotne dla Subregionu Zachodniego

Fundusze Europejskie

10 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Rybniku odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjntów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem spotkania był konkurs nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17 w ramach poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT (nabór prowadzony do 10 maja 2017 r. do godz. 12.00).

Podczas spotkania omówiono najważniejsze zapisy regulaminu konkursu, wytyczne kwalifikowania wydatków, oraz kryteria wyboru projektów. Prezentacje ze spotkania dotyczące omawianych zagadnień są dostępne poniżej.

 

PRZYPOMNIENIE ZAŁOŻEŃ KONKURSU:

Na co?

  1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji.
  2. Działania na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej.
  3. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania.
  4. Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Dla kogo? 
Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone  w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych; podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Ile?
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 11 180 995,65 PLN, w tym kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów 10 219 189,58 PLN.

Jaka jest forma wsparcia? 
dotacja bezzwrotna, max 93% wydatków kwalifikowalnych.

1. Informacja na temat regulaminu naboru.

2. Kryteria wyboru projektów.

3. Kwalifikowalność wydatków w ramach EFS.

4. Strategia RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

5. Kryteria zgodności ze Strategią RIT.