Czcionki:
Kontrast:

Fundusze na usługi społeczne i zdrowotne

Dodano: 16.04.2019
Szkolenie 9.2.2

Na spotkanie 15 kwietnia br., które odbyło się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece publicznej w Rybniku przybyli przedstawiciele jednostek i instytucji zainteresowanych realizacją projektów w poddziałaniu 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni – Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014 – 2020.

Tematami szkolenia były: omówienie zagadnień dotyczących specyfiki konkursu, najczęściej popełniane błędy we wnioskach aplikacyjnych, Strategia RIT oraz kryteria zgodności ze Strategią RIT Subregionu Zachodniego, indywidualne konsultacje i pytania.

Przypomnijmy, w konkursie RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19 wnioskodawcy mogą składać wnioski na następujący typ projektu: 1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, wspierające proces deinstytucjonalizacji 2. Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego 3. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 4. Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych

Celem projektów jest wzrost dostępności i jakości zarówno usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu jak i wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie.

Ważne informacje o konkursie:
Termin, do którego można składać wnioski 15 maj 2019 r. O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu. Jednocześnie o dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 93,00 %, a całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi ponad 7 ml zł.

Spotkanie informacyjne zorganizowane zostało przez Instytucję Pośredniczącą dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego / Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku przy udziale przedstawicielek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczące omawianych zagadnień są dostępne poniżej.

EFS kolor

Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.