Czcionki:
Kontrast:

Informacja o wyborze oferty

Dodano: 31.05.2010

dotyczy: zapytania ofertowego na usługę wykonania i dostarczenia do Biura Związku gadżetów reklamowych. Informuję, że w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy dla wykonania i dostarczenia do Biura Związku gadżetów reklamowych w związku z projektem „Śląskie. Pozytywna energia. Promocja turystyczna województwa śląskiego na targach krajowych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę „Battechnik” Maciej Jerz, Zdziechów 100, 26-500 Szydłowiec oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 10.370,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100).