Czcionki:
Kontrast:

Informacja prawicza marzec 2014

Dodano: 04.04.2014
Informacja prawicza

Informacja prawnicza
– marzec 2014 –

1. Ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 9 marca 2013 r. poz. 1474) Omówienie: Przepisów dotyczących przekazywania informacji publicznej do centralnego repozytorium oraz jej udostępniania nie stosuje się do:
– centralnej bazy danych ksiąg wieczystych,
– Krajowego Rejestru Karnego,
– Krajowego Rejestru Sądowego oraz elektronicznego katalogu
dokumentów spółek,
– rejestru zastawów.
Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej stanowi system teleinformatyczny, który umożliwia tworzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej oraz przetwarzanie informacji publicznych, w tym ich przeszukiwanie według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

2. Ustawa z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, Weszła w życie:  20 marca 2014 r. (Dz. U. z 12 marca 2014 r., poz. 301). Omówienie: Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Podejmuje w tym celu uchwałę, w której może wyrazić zgodę albo wolno jej nie dać placetu na wyodrębnienie. Uchwała taka ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych po roku, w którym została przyjęta. Ważne jest jednak, by była wcześniejsza niż z 31 marca roku poprzedzającego ten, którego dotyczy. Pieniądze z funduszu przeznacza się na realizację zadań własnych gminy, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju tych terenów.
Gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot w formie dotacji celowej części wydatków z funduszu. Chodzi o wypłaty z roku poprzedzającego rok budżetowy. Wysokość wydatków stanowiąca podstawę obliczenia zwrotu nie może przekroczyć wysokości środków ujętych w informacji przekazanej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Warunkiem przyznania w roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku. Ten zaś formułuje w uchwale zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 marca 2014 r., sygn. akt P 38/11 Omówienie: Trybunał uznał za niezgodną z konstytucją zasadę, zgodnie z którą nie podlegają zwrotowi na rzecz byłych właścicieli i ich spadkobierców te nieruchomości skomunalizowane, na których jednostki samorządu terytorialnego zrealizowały przed 2004 r. i przed dniem złożenia wniosku o ich zwrot cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Dzieje się tak dziś bez możliwości badania, czy realizacja ta nastąpiła po upływie 10 lat od chwili wywłaszczenia. Jeśli natomiast  w dniu złożenia wniosku o zwrot, a przed 2004 r., cel wywłaszczenia jeszcze nie został zrealizowany, to byli właściciele nieruchomości i ich spadkobiercy zachowują ustawowe  uprawnienie do żądania zwrotu, które nabyli przed  wejściem w życie znowelizowanych przepisów.  W ocenie trybunału niezgodne z konstytucją jest nadanie mocy wstecznej obecnej regulacji przesłanki zwrotu wywłaszczonych  nieruchomości. Dlatego TK uznał, że doszło do niekonstytucyjnego pogorszenia sytuacji jednostek samorządu terytorialnego na skutek naruszenia przez ustawodawcę zasady niedziałania prawa wstecz oraz zasady samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.

4. Informacja publiczna – rozporządzenie Rady Ministrów  z 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium  Informacji Publicznej (Dz. U. z 20 marca 2014 r., poz. 361) Omówienie: Dostęp do zasobów informacyjnych oraz metadanych, w tym komunikowanie się z centralnym repozytorium, jest możliwy przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny. W celu zapewnienia przeszukiwalności i dostępności zasobów informacyjnych w sposób użyteczny i efektywny centralne repozytorium umożliwia użytkownikom posiadającym konto przeszukiwanie według indywidualnych zestawień zasobów informacyjnych oraz według historii wyszukiwań.