Czcionki:
Kontrast:

Informacja prawnicza – Czerwiec 2012 r.

Dodano: 10.07.2012
Informacja prawnicza

1. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 maja 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Weszło w życie: 29 maja 2012 roku. Omówienie: Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania. Na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika należy się nie więcej niż 2 proc. Przeciętnego wynagrodzenia za godzinę tłumaczenia. Niepełnosprawny może w każdym czasie złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu szkolenia i przekwalifikowania, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjne, w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,  na dopłatę do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika, a także na dotację likwidacji barier architektonicznych, względnie w komunikowaniu się oraz barier technicznych. Właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia jego wnioski w terminie 10 dni id rozpatrzenia kompletu złożonych dokumentów.

2. Rozporządzenie ministra środowiska z 15 maja 2012 roku w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Weszło w życie: 20 czerwca 2012 roku.

3. Rozporządzenie ministra środowiska z 17 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. Weszło w życie: 17 czerwca 2012 roku. Omówienie: Szczegółowy zakres informacji o prowadzonych strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, niezbędnych do prowadzenia bazy danych, obejmuje przede wszystkim: rok, za który przedkładana jest informacja, pełną nazwę i adres siedziby organu przedkładającego ją, datę sporządzenia informacji (dzień, miesiąc, rok), liczbę stanowiącą sumę wszystkich strategicznych ocen oddziaływania na środowisko rozpoczętych w ciągu roku, którego dotyczy informacja, liczbę stanowiącą sumę wszystkich dokumentów przyjętych w ciągu roku po przeprowadzeniu strategicznej oceny, liczbę stanowiącą sumę wszystkich dokumentów przyjętych w roku, za który jest przedkładana informacja.

4. Postanowienie NSA z 12 marca 2012 roku, sygn. akt II FZ 147/12. Okoliczność, że od orzeczeń sędziego, który rozpoznawał tożsame spawy danego skarżącego, wniesiono skargi kasacyjne do NSA, nie przesądza automatycznie o uprzedzeniu danego sędziego wobec wnoszącego skargę kasacyjną, które może skutkować brakiem bezstronności– w rozumieniu art. 19  ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) – w przypadku rozpoznawania kolejnej sprawy skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Taka ocena musi być uprawdopodobniona przez wnoszącego o wyłączenie sędziego zgodnie z nałożonym przez art. 20 par. 1 wymienionej ustawy.

5. Rozporządzenie ministra środowiska z 29 maja 2012 roku w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. Weszło w życie: 26 czerwca 2012 roku. Omówienie: Określono na poszczególne lata do końca 2020 roku poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, które są papierem, metalami, tworzywami sztucznymi i szkłem. Mają one być utylizowane metodami innymi niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe.