Czcionki:
Kontrast:

Informacja prawnicza – grudzień 2013 r.

Dodano: 15.01.2014
Informacja prawicza

Informacja prawnicza – grudzień 2013 r.

1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 października 2013 r., sygn. akt P 26/11. Omówienie: kumulacja represyjnych cech kary pieniężnej za nieterminowe przedstawienie zbiorczego zestawienia danych o posiadanych odpadach jest niezgodna z konstytucją – orzekł TK. Przekazanie wymierzania tej kary z dotychczasowego trybu postępowania w sprawach o wykroczenia do trybu postępowania administracyjnego i sądowo – administracyjnego nie narusza konstytucji. Konstruując elementy kwestionowanej sankcji, ustawodawca przekroczył jednak konstytucyjne granice proporcjonalności regulacji  sankcji administracyjnych. Zbytnia dolegliwość kary wynika z nadmiernej kumulacji kilku elementów sankcji, które rozpatrywane oddzielnie nie przemawiają jeszcze za niekonstytucyjnością przepisu. Sama wysokość docelowej kary pieniężnej (10 000 zł) nie stanowi argumentu na rzecz naruszenia art.2 konstytucji, jeśli jednocześnie obowiązywałby mechanizm uprzedniego wezwania lub ponaglenia przedsiębiorcy do terminowego wykonania ustawowego obowiązku. Podobnie automatyzm nakładanej kary nie świadczy na rzecz  jej niekonstytucyjności, jeżeli obowiązywałby mechanizm miarkowania jej wysokości ze względu na okoliczności sprawy przez organ administracji, podlegający kontroli sądu administracyjnego.

Jednocześnie trybunał stwierdził, że kwestionowana kara pieniężna za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach nie była aż tak dolegliwa, by uznać ją za niedopuszczalną sankcję karną. Dlatego nie było konieczne wprowadzenie trybu postępowania karnego. Tym bardziej, że kara pieniężna za naruszenie przepisu może być stosowana w różnych postępowaniach, zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak i karnym.  Mimo iż zgodnie z modelem jurysdykcji sądowo – administracyjnej zadaniem tego sądownictwa jest jedynie kontrolowanie aktów administracji publicznej przez badanie ich zgodności z prawem, nie można przeciwstawiać sadów administracyjnych sądom powszechnym, a sprawowany przez nie wymiar sprawiedliwości uważać za gorszy.

2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2013 r., sygn. akt P25/12. Omówienie: Pytający Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że pojęcie informacji publicznej obejmuje każdą wiadomość odnoszącą się do sprawy publicznej, wytworzoną przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne.  Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego nałożenie w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej obowiązku udostępniania informacji publicznej w żaden sposób nie odnosi się jednak do uprawnień Prezydenta RP do podpisania lub odmowy podpisania ustawy bez wymagania kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów, na własną odpowiedzialność głowy państwa.

3. Ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 9 grudnia 2013 r., poz. 1473. Weszło w życie: 24 grudnia 2013 r. Omówienie: Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych, a nie zakończonych przed wejściem w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.Umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta w formie pisemnej. Musi być odpłatna. Jej przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, a stronami są wybrany przez zamawiającego wykonawca  i inny podmiot (podwykonawca). W przypadku zaś zamówień publicznych na roboty budowlane może to być również umowa między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, a nawet między dalszymi podwykonawcami. Wykonawcy wolno powierzyć wykonanie części umowy podwykonawcy. Niemniej zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę:- kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi,- prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, gdy jest to zamówienie na dostawy.

Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza ten ostatni powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,  na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca powinien wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.Wynagrodzenie obejmuje wyłącznie należności powstałe po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed zapłatą zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, który nie może być krótszy niż  7 dni od doręczenia informacji