Czcionki:
Kontrast:

Informacja prawnicza II 2013

Dodano: 05.03.2013
Informacja prawicza

Informacja prawnicza – luty 2013 r.

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Weszło w życie: 9 lutego 2013 r. Omówienie: Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo – transportową usytuowaną: – w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy,- na terenie, do którego posiada tytuł prawny.W bazie magazynowo – transportowej należy zapewnić, by:- teren był zabezpieczony przed wstępem osób nieupoważnionych,- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,- miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

2. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o samorządzie gminnym. Weszła w życie: 15 lutego 2013 r. Omówienie: W referendum lokalnym mieszkańcy jst jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają – w drodze głosowania – swoją wolę:- w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki,- co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki,- w innych istotnych sprawach dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę. Przedmiotem referendum gminnego może być również:- odwołania wójta, burmistrza, prezydenta,- samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy.

3. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Weszła w życie: 15 lutego 2013 r. Omówienie: Opłata na dziecko poddane pieczy zastępczej wynosi 200 % najniższej emerytury. W wypadku rodzinnej opieki ponosi ją starosta. Gdy jest to instytucjonalna piecza zastępcza, to płaci za nią odpowiednio: placówka opiekuńczo – wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna albo interwencyjny ośrodek preadopcyjny.

4. Rozporządzenie Ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Weszło w życie: 1 marca 2013 r. Omówienie: Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:a) diety,b) zwrot kosztów:- przejazdów,- dojazdów środkami komunikacji miejscowej,- noclegów,- innych niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowane biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowym, np. miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi, i to bez względu na to z jakiego tytułu ona przysługuje. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w kraju lub za granicą samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nie będącym własnością pracodawcy. Pracownikowi, który w czasie podróży służbowej poniósł inne niezbędne wydatki związane z tą podróżą, określone lub uznane przez pracodawcę, zwraca się je w udokumentowanej wysokości. Mogą to być opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, opłaty parkingowe.Pracownik rozlicza się z kosztów podróży i krajowej i zagranicznej w ciągu 14 dni od powrotu. Jeżeli podróż krajowa trwa nie dłużej niż dobę tzn.:- mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,- od 8 do 12 godzin – przysługuje połowa diety,- ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną choć rozpoczętą:- do 8 godzin – przysługuje 50 % diety- ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.Za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości. Za czas nie przekraczający 12 godzin należy się część diety: – do 8 godzin – 1/3,- za czas od 8 do 12 godzin – połowa,za ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości. Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym w czasie podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje 25 % diety. Pracownik otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży zagranicznej, w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów. Za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej, wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego przez NBP z wypłaty zaliczki. Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo walucie polskiej wg średniego kursu z dnia jej wypłacenia.

5.  Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej. Dz. U. z 7 lutego 2013 r.

6. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego  z 31 stycznia 2013 r. sygn. akt K 14/11. Omówienie: Trybunał Konstytucyjny zbadał, na wniosek Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz na wniosek Rady Miasta Krakowa, niektóre przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dalej ustawa o dochodach). Trybunał ocenił przepisy kształtujące obowiązek gmin oraz powiatów (miast na prawach powiatu) dokonywania corocznych wpłat (tzw. wpłat wyrównawczych, potocznie określanych mianem janosikowe) do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów. Przepisy te tworzą tzw. mechanizm wyrównywania poziomego dochodów jst. Wnioskodawcy nie zakwestionowali dopuszczalności wprowadzenia takiego mechanizmu. Zarzucili, że przepisy ustawy o dochodach, na podstawie których ustala się krąg podmiotów zobowiązanych do wpłat wyrównawczych, a także przepisy określające zasady podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, nie spełniają standardów konstytucyjnych.Trybunał dostrzegając wady ustawowego mechanizmu i poddając krytyce określone rozwiązania, stwierdził, że zasadnicze regulacje pozostają w zgodzie z konstytucją oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, sporządzoną w Strasburgu 15 października 1985 r.Trybunał Konstytucyjny uznał, że dostępne dane liczbowe nie uzasadniają tezy, że jednostki samorządu terytorialnego, w związku z koniecznością dokonywania wpłat wyrównawczych, nie mogą wykonywać powierzonych im zadań.

7. Ustawa  z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Weszła w życie: 20 lutego 2013 r. Omówienie: Zgodnie z nowymi przepisami  zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań między przedsiębiorcami w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Oceniając te wyjaśnienia, zamawiający bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań między przedsiębiorcami na ich zachowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zwraca też uwagę na przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Ponadto koncesjonariusz na żądanie zamawiającego zawiera z innym podmiotem umowę o podwykonawstwo stanowiącą co najmniej 30 % wartości koncesji.Limit wydatków sektora finansów publicznych na 10 lat wykonywania tej ustawy z użyciem  środków pochodzących z budżetu państwa wynosi w: 2013 – 272 tys. zł; 2014 do 2022– 102 tys. zł.

8. Ustawa z 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Weszła w życie: 6 marca 2013 r. Omówienie: Zmiany pozwalają gminom na bardziej elastyczne kształtowanie opłat za odbiór śmieci od mieszkańców. Dotychczas radni musieli wybrać wyłącznie jeden sposób naliczania opłaty dla obszaru całej gminy. Teraz mogą ją uzależnić od liczby mieszkańców nieruchomości, od objętości zużywanej wody, od powierzchni mieszkania lub domu albo ustalić je na jednakowym poziomie dla wszystkich nieruchomości, niezależnie od innych czynników. Samorządowcy mogą ustanowić zwolnienia przedmiotowe i dopłaty dla właścicieli nieruchomości. Gmina może pokrywać koszty wyposażenia nieruchomości mieszkańców w pojemniki i ich konserwacji. Zgodnie z nowelizacją wójt (burmistrz, prezydent miasta) zyskuje ponadto uprawnienia organu egzekucyjnego i ma prawo stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Weszło w życie: 20 lutego 2013 r. Omówienie: W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków pozwalających na ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać kilkunastu kategorii dokumentów. Zaliczają się do nich przede wszystkim dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jednocześnie zamawiający może żądać podania ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót. Wykonawca musi też udzielić informacji od banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawionej nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. Weszło w życie: 20 lutego 2013 r. Omówienie: nowelizacja doprecyzowuje procedurę odwoławczą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku odwołania, którego dokumentacja zawiera informacje niejawne.

11. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 stycznia 2013 r. sygn, akt II OSK 2442/12. Omówienie: uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego na określonym obszarze nie wywołuje sama przez się skutków materialnoprawnych i nie kształtuje sytuacji prawnej podmiotów spoza systemu administracji publicznej. Z jej istoty jako aktu prawa wewnętrznego wynika, że wiąże organ wykonawczy, który jest zobowiązany do podjęcia dalszych działań zmierzających do uchwalenia planu. Okoliczność, że pośrednio, refleksowo, uchwała o wewnętrznym charakterze może oddziaływać na sytuację prawną skarżących, nie oznacza, że naruszenie interesu prawnego następuje bezpośrednio poprzez postanowienie tej uchwały.