Czcionki:
Kontrast:

Informacja prawnicza – kwiecień 2011

Dodano: 29.04.2011
Informacja prawnicza

Informacja prawnicza Kwiecień 2011

I. ORZECZNICTWO

1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt P 26/09 : 
Omówienie: Zgodne z konstytucją jest cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wobec przedsiębiorcy, którego pracownik sprzedał alkohol osobie nieletniej, mimo że właściciel firmy wypełnił wszystkie obowiązki mające na celu zapewnienie przestrzegania przez jego pracowników ustawowych zasad dokonywania sprzedaży napojów alkoholowych osobie nieletniej.

2. Uchwała Sądu Najwyższego z 1 kwietnia 2011 r., sygn. akt III CZP 11/11: Artykuł 7 ustawy z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 1998 r. nr 120, poz. 787 z późn. zm.) nie miał zastosowania do najmu mieszkania zakładowego nawiązanego na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. – Prawo lokalowe (Dz.U. z 1987 r. nr 30, poz. 165 z późn. zm.). Po ustaniu stosunku pracy w czasie obowiązywania ustawy z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 1998 r. nr 120, poz. 787 z późn. zm.) wynajmujący mógł wypowiedzieć najem mieszkania zakładowego nawiązany pod rządem ustawy – Prawo lokalowe na podstawie postanowień umowy najmu.

3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 10 marca 2011 r., sygn. akt II SA/Bk 807/10: (dot. budowy dróg) Operat szacunkowy nieruchomości co do zasady zachowuje aktualność przez 12 miesięcy od sporządzenia. Podejście porównawcze nie zabrania przyjęcia do porównań cen transakcyjnych nieruchomości z kilku lat, w czym utwierdza treść art. 153 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.).

4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 marca 2011 r., sygn. akt I SA/Wa 1745/10: (dot. gruntów rolnych) Urzędowym potwierdzeniem, czy dany obszar spełnia wymagania stawiane gruntowi rolnemu, czy leśnemu, jest stosowny zapis w ewidencji gruntów i budynków. Kwestionować powyższego nie mogą ani organy administracji, ani sąd poprzez klasyfikowanie danego gruntu jako nieruchomości rolnej tylko w oparciu o definicję ustawową zawartą w kodeksie cywilnym i z pominięciem zapisu w ewidencji.

II. ZMIANY W PRZEPISACH

1. Ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 3 maja 2011 r., z wyjątkiem:
– art. 4, który wszedł w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 31 grudnia 2010 r.,
– art. 1 pkt 22 i 27 oraz art. 3, które wejdą w życie 1 października 2012 r.,
– art. 1 pkt 26, który wejdzie w życie 31 grudnia 2013 r.,
– art. 1 pkt 18, który wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.

2. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania Dz.U. nr 77, poz. 422. Weszło w życie z mocą od 20 kwietnia 2011 r.

3. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 23 marca 2011 r. (Dz. U. nr 80 z 15 kwietnia 2011 r.) w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego. (wejdzie w życie od 1 stycznia 2012 roku)
Omówienie: Rozporządzenie określa zakres rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego oraz wzór tego sprawozdania. Sprawozdanie musi zawierać m.in. określenie celów statutowych organizacji i sposobu ich realizacji na podstawie statutu oraz najważniejszych pod względem wielkości wydatkowanych środków, jak też sfer działalności pożytku publicznego. Sprawozdanie musi określać również opis prowadzonej działalności pożytku publicznego, jej zasięg terytorialny, oraz opis głównych działań.

4. Ustawa z 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 76 z 11 kwietnia 2011 r.) Wejdzie w życie 12 lipca 2011 r., z wyjątkiem art. 2, który wszedł w życie z dniem ogłoszenia, tj. 11 kwietnia 2011 r.
Omówienie: Od 11 kwietnia nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących: pomocy i opieki społecznej, statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących bezrobotnemu, chorób zawodowych, świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych, stosunków pracy i stosunków służbowych, a także w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

5. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich). Wejdzie w życie 26 kwietnia 2011 r.
Omówienie: Kontrole przeprowadzają na podstawie pisemnego upoważnienia wojewody i ważnej legitymacji służbowej wyznaczeni przez komendanta wojewódzkiego (stołecznego) policji funkcjonariusze policji lub pracownicy komendy wojewódzkiej (stołecznej) policji.

6. Ustawa z 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Weszła w życia 11 kwietnia 2011 r.
Omówienie: Nowela przewiduje możliwość wniesienia skargi przez stronę na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie przez niego postępowania. W postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej stronami są wówczas skarżący się na tę bezczynność lub przewlekłość oraz organ, którego wniesiona skarga dotyczy. W skardze zarzuca się mu bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Znowelizowane przepisy określają też procedurę wnoszenia takich skarg. Należy to zrobić za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe postępowanie jest przedmiotem skargi. Natomiast organ po otrzymaniu skargi może w zakresie swojej właściwości uwzględnić ją w całości. Taką decyzję ma prawo podjąć aż do dnia rozpoczęcia rozprawy.

7. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 1 kwietnia 2011 r. w sprawie trybów, terminów oraz formatu wymiany danych między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrem sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i organami podatkowymi w związku z prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wykazem organizacji mających status organizacji pożytku publicznego. 
Weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 22 kwietnia 2011 r.
OmówienieMinister finansów przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego do 10 lutego roku następującego po roku podatkowym dane dotyczące numerów rachunków bankowych, zgłoszonych przez organizacje pożytku publicznego jako właściwe do przekazania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych.

8. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu. Weszło w życie 30 kwietnia 2011 r.
Omówienie: Został określony formularz wniosku o podanie numeru KRS, czyli CI KRS-CNR.

9. Ustawa  z 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 11 maja 2011 r.
Omówienie: Dodano kolejną podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez tego wykonawcę zamówienia publicznego.