Czcionki:
Kontrast:

Informacja prawnicza kwiecień 2013

Dodano: 03.06.2013
Informacja prawicza

1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 20 marca 2013 r., sygn. akt II SA/Rz 1197/12. Nie spełnia warunku, o jakim mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), zamieszenie inwestycyjne polegające na budowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, gdy z przeprowadzonej w sprawie analizy urbanistycznej wynika, że działka na której zaplanowano inwestycję, położona jest w obszarze wyłącznie zabudowy jednorodzinnej. Zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna różni się względem siebie co do parametrów i cech zabudowy. Te odmienności muszą być brane pod uwagę przy ocenie spełnienia koniecznego warunku, jakim jest kontynuacja funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.

2. Wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Białymstoku z 29 marca 2013 r. sygn. akt I SA/Bk 12/13. Wójt gminy nie posiada legitymacji skargowej do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze podjęte wobec gminy. Taką legitymację posiada gmina, zaś wójt co do zasady jest uprawniony do reprezentowania gminy przed sądem administracyjnym.