Czcionki:
Kontrast:

Informacja prawnicza maj 2013

Dodano: 12.06.2013
Informacja prawicza

1. Ustawa z 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Weszła w życie: 11 maja 2013 r. Omówienie: średni miesięczny kurs utrzymania w domu pomocy społecznej to kwota rocznych kosztów utrzymania mieszkańców (z poprzedniego roku) bez kosztów inwestycyjnych i wydatków na remonty powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. To wszystko dzieli się przez liczbę miejsc w domu pomocy, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców poprzedniego roku. Kwota będąca podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie się, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej, kwoty minimalnego i maksymalnego świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, a także maksymalna kwota zasiłku stałego  – ulegają zmianie w terminach weryfikacji kryteriów dochodowych o 50 % sumy kwot, o które wzrosły kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej i kryterium na osobę w rodzinie. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej, względnie na aktualizację opisu sytuacji przez osoby czy rodziny korzystające ze świadczeń, stanowi podstawę do odmowy przyznawania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu go lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym.

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym.

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa.