Czcionki:
Kontrast:

Informacja prawnicza – maj 2014

Dodano: 11.06.2014

Informacja prawnicza

– maj 2014 r.-

1. Ustawa z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 24 kwietnia 2014 r. poz. 559). Weszła w życie: 1 maja 2014 r. Omówienie:  Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1300,00 zł miesięcznie. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji od 1 stycznia. Mechanizm polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik, który jest procentowym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nowa stawka świadczenia jest ogłaszana w Monitorze Polskim do 15 listopada każdego roku. Pierwsza waloryzacja zostanie przeprowadzona w 2017 r. Od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 800,00 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. będzie to 1200,00 zł miesięcznie.

2. Ustawa z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 10 lutego 2014 r. poz. 183). Weszła w życie: 11 maja 2014 r. z wyjątkiem:- art. 1 pkt. 8 lit. a, który wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia, tj. 11 sierpnia 2014 r.,- art. 3 pkt. 29, który wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.,- art. 4, który wejdzie w życie po upływie 36 miesięcy od ogłoszenia, tj. 11 lutego 2017 r.Omówienie:  Urzędowe e-poświadczenie odbioru to dane elektroniczne powiązane z dokumentem doręczonym podmiotowi publicznemu lub przez niego doręczanym w sposób zapewniający rozpoznawalność późniejszych zmian w tych danych, określające:- pełną nazwę podmiotu publicznego, któremu doręczono dokument elektroniczny lub który doręcza dokument,- datę i godzinę wprowadzenia albo przeniesienia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego – w odniesieniu do dokumentu doręczanego podmiotowi publicznemu,- datę i godzinę podpisania urzędowego poświadczenia odbioru przez adresata,- datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.Podmiot publiczny udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra cyfryzacji oraz zapewnia jej obsługę. W ciągu 7 dni od udostępnienia elektronicznej skrzynki podawczej przekazuje ministrowi informację o jej adresie. Kiedy w przepisach prawa został wskazany organ właściwy do określenia wzoru dokumentu, a przepisy te nie wykluczają przesyłek drogą elektroniczną, organ ten:- przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wzór dokumentu elektronicznego w celu umieszczenia go w centralnym repozytorium,- przekazuje opis usługi możliwej do zrealizowania przy wykorzystaniu tego wzoru (w celu zamieszczenia go w katalogu usług),- udostępnia na ePUAP lub w innym systemie teleinformatycznym formularz umożliwiający wygenerowanie dokumentu w celu złożenia go za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kiedy w przepisach prawa nie został wskazany organ właściwy do określenia wzoru dokumentu, jego elektroniczną wersję może przekazać do centralnego repozytorium organ, w którego właściwości pozostają sprawy związane z jego zakresem użytkowym. Organ administracji publicznej może zwrócić się do strony lub innego uczestnika postępowania o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego w innych, określonych przez organ kategoriach spraw indywidualnych.Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania zrezygnuje z doręczania pism w formie elektronicznej, organ administracji publicznej doręcza pismo w sposób określony dla pism na papierze. Strona zamieszkała za granicą lub mająca tam siedzibę, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, musi wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że korzysta z doręczeń w formie elektronicznej. Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie może uzyskać w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia potwierdzającego fakty lub stan prawny czy potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania, ma prawo złożyć uwierzytelnioną elektroniczną kopię. Organowi podatkowemu wolno żądać przedłożenia oryginału takiego zaświadczenia, o ile złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności, lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy. Gdy odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie elektronicznej, ich uwierzytelnienia dokonuje się z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, lub przez zastosowanie innych mechanizmów, jeżeli zostały one wprowadzone przez sąd administracyjny. Pełnomocnictwo udzielone w formie dokumentu elektronicznego powinno być podpisane bezpiecznym podpisem przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub przez zastosowanie innych mechanizmów, jeżeli zostały wprowadzone przez sąd administracyjny. Gdy pismo strony jest wnoszone w formie elektronicznej, powinno ponadto zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub przez zastosowanie innych mechanizmów. Skargę w formie dokumentu elektronicznego wnosi się do elektronicznej skrzynki podawczej tego organu. Doręczenie pism przez sąd następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona:- wniosła pismo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą sądu lub organu,- wystąpiła do sądu o takie doręczenie i wskazała adres elektroniczny,- wyraziła zgodę na doręczanie pism za pomocą tych środków.Jeżeli jednak strona zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, sąd doręcza je w sposób tradycyjny.