Czcionki:
Kontrast:

Informacja prawnicza – Maj

Dodano: 31.05.2011
Informacja prawnicza

Informacja prawnicza Maj 2011

1. Wyrok  Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia 2011 r., sygn. akt Kp 7/09 Poz. 394:
Omówienie: Trybunał orzekł, że zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę jest niezgodne z konstytucją. Uznał bowiem, że publicznoprawnej ochrony praw właścicieli sąsiednich nieruchomości, stosowanej na etapie przed rozpoczęciem budowy, nie zastąpią instrumenty przewidziane dla ochrony własności w kodeksie cywilnym. Metody te działają bowiem po naruszeniu prawa, a nie zapobiegają naruszeniom. Poza tym są trudne do zastosowania przez sąsiadów, których prawa naruszyłby budujący i kosztowne. Trybunał uznał również za niezgodną z konstytucją regulację, która przewidywała zalegalizowanie z mocy prawa, bez przeprowadzenia postępowania w tej sprawie, wszelkich samowoli budowlanych sprzed 1 stycznia 1995 r., o ile nie było prowadzone w związku z nimi postępowanie administracyjne.

2. Wyrok NSA z 30 marca 2011 r., sygn. akt I OSK 2116/10, 
Omówienie: W sytuacji gdy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie uznało, że w sprawie brak było podstaw do wydania przez burmistrza miasta Sochaczew decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej w zakresie objętym wnioskiem skarżącego, to postępowanie w przedmiocie wydania takiej decyzji stało się bezprzedmiotowe (art. 105 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego). Z tego względu organ odwoławczy zgodnie z art. 138 par. 1 pkt 2 k.p.a. uchylił decyzję organu pierwszej instancji i umorzył postępowanie w tym zakresie – to jest w zakresie wydania decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej.

3. Wyrok WSA w Kielcach z 12 maja 2011 r., sygn. akt II SA/Ke 200/11 – Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, udzielona przez właściwy organ, nie może sankcjonować samowoli budowlanej. To samo dotyczy pozwolenia na przebudowę obiektu budowlanego. Nie można wydać decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie obiektu budowlanego, który został wykonany bez pozwolenia na budowę. Jeżeli przedstawiony przez strony w toku postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na przebudowę materiał dowodowy wskazuje na możliwość zrealizowania obiektu budowlanego, którego dotyczy przebudowa w warunkach samowoli budowlanej, która to okoliczność wymaga przeprowadzenia przez organ nadzoru budowlanego postępowania w trybie art. 48 lub art. 50 – 51 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ewentualnie art. 37 – 40 ustawy z 24 października 1974 r. – Prawo budowlane w zw. z art. 103 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, to organ architektoniczno-budowlany powinien powiadomić o tym organ nadzoru budowlanego i zawiesić postępowanie do czasu jego rozstrzygnięcia.

4. Ustawa  z 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, weszła w życie 11 maja 2011 r.
Omówienie: Dodano kolejną podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego zamówienia publicznego. Teraz postępowania wykluczające firmy z przetargu będą się odbywać szybciej, bez prawomocnego wyroku sądu stwierdzającego winę wykonawcy. Decyzję o wykluczeniu może podjąć sam zamawiający.

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych.
Weszło w życie: 25 maja 2011 r.
Omówienie: Chodzi o inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do zamówień publicznych na zakup pojazdów samochodowych kategorii M i N niebędących pojazdami specjalnymi. A są to:
– zużycie energii,
– emisja dwutlenku węgla,
– emisje zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów.

Zużycie paliwa wyraża się dla paliw ciekłych w litrach na kilometr, a dla paliw gazowych w metrach sześciennych na kilometr. Stosuje się też jednolitą wartość pieniężną za jednostkę energii wyrażoną w PLN na megadżul, którą stanowi niższy z kosztów za jeden megadżul energii uzyskanej z benzyny lub oleju napędowego przed opodatkowaniem. Wielkość emisji dwutlenku węgla wyraża się w gramach na kilometr.

6. Ustawa z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. nr 34, poz. 173). Weszła w życie: 17 maja 2011 roku.

7. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 
Wejdzie w życie: 19 czerwca 2011 r.
Omówienie: Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych,prawnych oraz od jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które sprzedają na targowiskach. Niemniej nie podlega opłacie targowej sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż.

8. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. nr 96, poz. 559) 
Weszło w życie 25 maja 2011 roku.

9. Obwieszczenie ministra finansów z 18 maja 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Omówienie: Od 12 maja 2011 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 13,50 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym. Obniżona ich stawka to 10,13 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym.