Czcionki:
Kontrast:

Informacja prawnicza – marzec 2013 r.

Dodano: 11.04.2013
Informacja prawicza

Informacja prawnicza – marzec 2013 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. U. z 27 lutego 2013 r. Omówienie: Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:- przed organami administracji publicznej w należącymi do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych,- przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwienia spraw wyżej wskazanych,- w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami o których mowa wyżej,- w sprawach wydawania zaświadczeń.

2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 23 stycznia 2013 r. sygn. akt III SA/Wr 563/12.unormowanie art. 4 ust. 1 pkt 2 z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. nr 45, poz. 236 ze zm.) upoważniające organy stanowiące jst do stanowienia o „wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jst” nie przyznaje tym organom kompetencji do wprowadzania „opłat dodatkowych” mających charakter kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku zapłaty ustanowionych przez te organy opłat.

3. Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z 28 lutego 2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Weszło w życie: 16 marca 2013 r.