Czcionki:
Kontrast:

Informacja prawnicza – sierpień 2012

Dodano: 02.09.2012
Informacja prawnicza

1. Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z 31 lipca 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jejkowice w województwie śląskim. Weszło w życie: 1 sierpnia 2012 r. Omówienie: Przedterminowe wybory wójta gminy Jejkowice w województwie śląskim zostały wyznaczone na niedzielę 30 września 2012 r.

2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 21 czerwca 2012 r. sygn. akt IV SA/Po 183/12Omówienie:do zachowania terminu określonego w art. 145 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami musi istnieć w obrocie prawnym rozstrzygnięcie ustalające wysokość opłaty adiacenckiej wydane przed upływem 3 lat. Późniejsze wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji ustalającej wysokość tej opłaty, jeżeli minęły trzy lata do jej wydania, powoduje że organ traci uprawnienie do wydania decyzji określającej wysokość opłaty adiacenckiej.