Czcionki:
Kontrast:

Informacja prawnicza Styczeń 2014 r.

Dodano: 03.02.2014
Informacja prawicza

1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r. sygn. akt K 27/13. Omówienie: Przepisy przejściowe dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego są niezgodne z konstytucją – orzekł TK. Przedmiotem badania – zgodnie z żądaniem wnioskodawcy – były tylko przepisy intertemporalne. Dlatego trybunał  nie odnosił się do poprawności nowych, bardziej restrykcyjnych  w porównaniu ze stanem dotychczasowym kryteriów uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zrealizowanie wyroku trybunału, który zakwestionował art. 11 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej będzie wymagało zmiany prawa. Samo orzeczenie bowiem, nie tworzy ani roszczeń o wypłatę utraconych korzyści po 30 czerwca 2013 r., ani nie daje podstaw do ubiegania się  o nowe świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, które przewiduje obowiązująca ustawa o świadczeniach  rodzinnych.

2. Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 6 grudnia 2013 r.  zmieniające rozporządzenie  w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie  pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego  dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013. Weszło w życie 1 stycznia 2014 r.

3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2013 r. Omówienie: Trybunał stwierdził zgodność zakwestionowanych
przepisów z konstytucją. Skarżącym chodziło o przepisy dotyczące: organizacji przetargów na odbiór odpadów komunalnych lub odbiór i zagospodarowanie tych odpadów, zaangażowania spółek z udziałem gminy w gospodarkę odpadami komunalnymi, obowiązków właścicieli nieruchomości do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kompetencji rady gminy do wydawania aktów prawa miejscowego regulujących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązków właścicieli nieruchomości do przedkładania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi.
TK stwierdził, że przepisy o organizacji przetargów oraz zaangażowaniu w nie spółek z udziałem gminy, a także dotyczące obowiązków właścicieli nieruchomości są zgodne z zasadą poprawnej legislacji. Zostały bowiem sformułowane w sposób, który pozwala na odtworzenie norm prawnych wyznaczających gminom obowiązek zorganizowania przetargu na odbiór odpadów komunalnych. Poza tym zakwestionowane przepisy, w związku z przepisami innych ustaw, a w szczególności o własności lokali oraz o spółdzielniach mieszkaniowych, pozwalają ustalić, kto jest zobowiązany do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz złożenia deklaracji o wysokości tejże opłaty w wypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, a także w razie krzyżowania się praw rzeczowych i obligacyjnych na nieruchomości.
Zdaniem TS prawodawca nie dopuścił się nadmiernej ingerencji w sferę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.

4. Ustawa z 13 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Weszła w życie 21 grudnia 2013 r. Omówienie: Uzyskane nienależnie przez jednostkę samorządu terytorialnego kwoty części wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej, zwrócone po 15 grudnia roku budżetowego nie tworzą rezerwy i podlegają zwrotowi do budżetu państwa. Środki rezerwy mogą być przeznaczone dla:
– gmin, powiatów i województw, w których dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od średnich dochodów odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
– jednostek samorządu terytorialnego:
•    realizujących zadania własne z zakresu pomocy społecznej,
•    w których w wyniku zdarzeń losowych wystąpiły straty w infrastrukturze komunalnej,
– gmin, które w roku budżetowym dokonały wpłat do budżetu państwa i w których wskaźnik G przyjęty do wyliczenia wpłat na rok budżetowy jest niższy od 2000 proc. wskaźnika Gg.
Gdy kwota wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej na 2014 r. obliczona dla danego województwa jest wyższa niż 400 mln zł, to samorząd  województwa może otrzymać z budżetu państwa pożyczkę do wysokości stanowiącej różnicę między kwotą wpłat z przeznaczeniem na część regionalną subwencji  ogólnej a kwotą 400 mln zł. Warunkiem jej udzielenia jest  uchwalenie przez organ stanowiący województwa programu  postępowania ostrożnościowego racjonalizującego gospodarkę finansową, w tym ograniczającego wydatki budżetowe.

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Weszło w życie: 1 stycznia 2014 r. Omówienie: Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, co do których postępowania zaczęły się w tym roku, wynosi 4,2249.

6. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Weszło w życie 1 stycznia 2014 r. Omówienie: Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość
zamówień:
a) udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość:
– 134 000 euro – dla dostaw lub usług,
– 5 186 000 euro – dla robót budowlanych,
b) udzielanych przez innych zamawiających jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość:
– 207 000 euro – dla dostaw lub usług,
– 5 186 000 euro – dla robót budowlanych,
c) sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych
równowartość:
– 414 000 euro – dla dostaw lub usług,
– 5 186 000 euro – dla robót budowlanych,
d) w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa jest równa lub
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
– 414 000 euro – dla dostaw lub usług,
– 5 186 000 euro – dla robót budowlanych.

7. Rozporządzenie ministra finansów z 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Weszło w życie:  1 stycznia 2014 r.

8. Rozporządzenie ministra spraw  wewnętrznych z 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Wejdzie w życie: 28 stycznia 2014 r. Omówienie: Ewidencja wyposażenia obejmuje:
– środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek zakładanych na ręce, pałek służbowych, psów służbowych, chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz siatek obezwładniających,
– broń palną,
– urządzenia samoczynnie ujawniające i rejestrujące naruszenia przepisów ruchu drogowego,
– środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych,
– pojazdy.