Czcionki:
Kontrast:

Informacja prawnicza wrzesień – październik 2014

Dodano: 06.11.2014

1. Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014–2020.  Weszło w życie : po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 13 września br. Omówienie: Ministrowi rozwoju regionalnego wykonującemu zadania państwa członkowskiego, w celu zapewnienia zgodności sposobu realizacji programów operacyjnych z prawem Unii w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także spełniania wymagań określanych przez Komisję Europejską w tym zakresie, oraz w celu zapewnienia jednolitości sposobu realizacji programów operacyjnych i prawidłowości realizacji zadań i obowiązków określonych ustawą wolno wydać wytyczne horyzontalne.
Mogą one dotyczyć:
– ewaluacji programów operacyjnych, czyli systemowego badania wartości programów,
– trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych,
– kontroli realizacji programów operacyjnych,
– trybu dokonywania wyboru projektów,
– kwalifikowalności wydatków w programach operacyjnych,
– warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych,
– korekt finansowych w ramach programów operacyjnych,
– warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej,
– systemu informacji i promocji w zakresie programów operacyjnych,
– wykorzystania środków pomocy technicznej,
– innych kwestii związanych z realizacją i zamknięć.
2. Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień  publicznych. Weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 19 października br. Omówienie: Nowe przepisy mają umożliwić efektywniejsze wydawanie publicznych pieniędzy na dobre  jakościowo zamówienia, zmniejszyć szarą strefę oraz wyeliminować praktyki szkodzące konkurencji. Cena nabycia przestanie być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów. Kryterium najniższej ceny będzie można stosować w przypadku zamawiania przedmiotów i usług powszechnie dostępnych i o ustalonych standardach jakościowych. Ponadto ustawa m.in. odformalizowuje i upraszcza tryb zamówień dotyczący usług niepriorytetowych o wartościach poniżej progów unijnych. Nowelizacja zwiększa jawność w zamówieniach publicznych – ogranicza powoływanie się na tajemnicę przedsiębiorstwa do przypadku, w którym podmiot wykaże, że czyni to zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający będzie mógł, w uzasadnionych okolicznościach, wymagać od wykonawcy lub podwykonawcy zatrudniania osób pracujących przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę (więcej: www.sejm.gov.pl).
3. Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  ustawy o pracownikach samorządowych – Dz. U. z 9 września 2014 r. poz. 1202.
4. Obwieszczenie ministra finansów z 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących  w 2015 r. Monitor Polski z 13 października 2014 r. poz. 895