Czcionki:
Kontrast:

Informacja ze spotkania JST w sprawie warunków obsługi urzędników wyborczych

Dodano: 25.06.2018
Spotkanie w UM Rybnik

W dniu 25 czerwca br. w Urzędzie Miasta Rybnika miało miejsce spotkanie przedstawicieli samorządów Subregionu Zachodniego w sprawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w sprawie określenia warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi urzędników wyborczych oraz zasad pokrywania kosztów ich działania.

Na mocy art. 191g Kodeksu Wyborczego Delegatury Krajowego Biura Wyborczego przekazały gminom swojej właściwości propozycje treści porozumień. Niniejsze porozumienie było przedmiotem analiz Związku Miast Polskich, który w maju br. wydał w przedmiotowej sprawie opinię szczegółowo określającą zastrzeżenia i wątpliwości, co do treści przedstawionego dokumentu. Mając na uwadze fakt, iż przekazane, w czerwcu br., jednostkom samorządu terytorialnego porozumienia nie uwzględniają zgłoszonych propozycji zmian, a dodatkowo rozszerzają katalog zadań do wykonania, samorządy zrzeszone w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku podtrzymują zawarte w ww. opinii ZMP stanowisko z dnia 9 maja 2018 roku.

Dodatkowo w dniu 20 czerwca br. Związek Miast Polskich wydał komunikat w sprawie porozumienia z Krajowym Biurem Wyborczym, w którym wyraża dezaprobatę wobec zaproponowanych zapisów. Ww. komunikat został również poparty przez samorządy Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż treść porozumienia nie uwzględnia zmian w procedowanej ustawie o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, którą Sejm RP uchwalił w dniu 15 czerwca 2018 r. i przekazał do podpisu Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Podpisanie dokumentu w takim kształcie, jak przekazała Delegatura do JST, jest zatem nieuzasadnione i prowadzi do namnażania, w późniejszym czasie, kolejnych formalności związanych z podpisywaniem aneksów do porozumienia.

Mając powyższe na uwadze oraz szereg wątpliwości związanych z treścią przesłanego przez Delegatury Krajowego Biura Wyborczego porozumienia, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego uczestniczących w spotkaniu, jednogłośnie negatywnie zaopiniowali możliwość podpisania porozumienia w przedstawionej wersji.