Czcionki:
Kontrast:

JESSICA – szansa na odnowę miast regionu

Dodano: 12.07.2010

Podpisana 9 lipca umowa pomiędzy Województwem Śląskim a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym otworzyła drogę do uruchomienia w regionie inicjatywy JESSICA. Pozwoli ona na przedłużenie dostępności funduszy unijnych na realizację projektów rewitalizacyjnych. Na jej uruchomienie przeznaczono 51 mln euro z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.W województwie śląskim występuje największa w skali kraju powierzchnia obszarów zdegradowanych i zdewastowanych, stanowiących spuściznę po okresie PRL, kiedy to Śląsk pełnił funkcję głównego ośrodka przemysłowego kraju. Problem stanowi jednak nie tylko masowość występowania obszarów poprzemysłowych, ale również ich lokalizacja – bardzo często są to centra miast. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest z jednej strony degradacja przestrzeni, a z drugiej problemy natury społeczno-gospodarczej, jak np.: bezrobocie, przestępczość czy ubóstwo, które negatywnie odbijają się zarówno na wizerunku regionu, jak i jego pozycji konkurencyjnej. Szansą na ożywienie zdegradowanych obszarów jest ich rewitalizacja, czyli nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych, poprawienie ich estetyki czy podniesienie w nich jakości życia. Tu pojawia się jednak często czynnik hamujący, którym jest bariera finansowa. Problem ten częściowo udaje się niwelować dzięki dostępnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO WSL) funduszom. W RPO WSL istnieje co prawda możliwość pozyskania dofinansowania na realizację projektów rewitalizacyjnych, jednak to wciąż za mało. Dlatego Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przeznaczeniu części funduszy dostępnych w RPO WSL na uruchomienie kredytów w ramach Inicjatywy JESSICA, wspierających realizację projektów miejskich z zakresu rewitalizacji.Zaletą JESSICI jest odejście od tradycyjnego mechanizmu udzielania bezzwrotnych dotacji na rzecz mechanizmu odnawialnego – zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczek, wkładów kapitałowych czy gwarancji). Umożliwia ona – w odróżnieniu od dotacji – wielokrotne wykorzystanie tych samych środków. Innymi słowy, JESSICA stwarza możliwość przedłużenia dostępności funduszy unijnych przeznaczonych na realizację projektów rewitalizacyjnych.„Model działania JESSICI, przyjęty w naszym województwie, zakłada w pierwszej kolejności utworzenie Funduszu Powierniczego odpowiedzialnego za zarządzanie procesem jej wdrażania. Ze względu na duże doświadczenie w realizacji projektów rewitalizacyjnych i niezbędny know-how, funkcję tę zdecydowaliśmy się powierzyć Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu” – tłumaczy Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski. Podstawowym zadaniem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) będzie przeprowadzenie procedury wyboru instrumentów inżynierii finansowej, które będą pełniły funkcję Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM). EBI otrzymany z RPO WSL wkład finansowy na utworzenie FP przekaże następnie FROM-om.FROM-y nie mają konkretnej formy prawnej, mogą funkcjonować jako odrębne podmioty prawa lub wydzielone jednostki finansowe w ramach istniejących już instytucji finansowych. Funkcję