Czcionki:
Kontrast:

Ładowanie Wydarzenia

Szkolenie Kodeks Postępowania Administracyjnego – aspekty praktyczne

Związek Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.:

Kodeks Postępowania Administracyjnego – z uwzględnieniem najnowszych zmian i RODO – aspekty praktyczne

które odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. o godzinie 9:00 do 15:00 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku, ul Szafranka 7 (parter).

Adresaci szkolenia: pracownicy JST, w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem,

Planowana ilość uczestników maksymalnie 40 osób.

Program szkolenia:

 1. Zakres regulacji.
 2. Zasady postępowania administracyjnego jako normy prawne.
 3. Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej.
 4. Pełnomocnictwo a upoważnienie.
 5. Wyłączenie pracownika.
 6. Wszczęcie postępowania.
 7. Wezwanie do usunięcia braków pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.
 8. Terminy w postępowaniu administracyjnym.
 9. Zawiadomienie o niezałatwienie sprawy w terminie.
 10. Prawo strony do wniesienia ponaglenia.
 11. Obowiązki organu prowadzącego postępowanie w związku z wniesionym ponagleniem.
 12. Zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach w formie obwieszczenia.
 13. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem na potrzeby prowadzonych postępowań.
 14. Zawiadomienie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.
 15. Rozstrzyganie wątpliwości odnośnie stanu faktycznego w postępowaniu dowodowym.
 16. Mediacja w postępowaniu administracyjnym – informacje podstawowe.
 17. Nowa formuła pouczenia w decyzji administracyjnej.
 18. Milczące załatwienie sprawy administracyjnej – informacje podstawowe.
 19. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem prawa pocztowego w tym doręczenia za granicę.
 20. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego skutki.
 21. Postępowanie administracyjne uproszczone.
 22. Administracyjne kary pieniężne.
 23. Europejska współpraca administracyjna.
 24. Tryby nadzwyczajne: Umorzenie postępowania, zawieszenie postępowania, wznowienie postępowania, zmiana decyzji, stwierdzenie nieważności decyzji, postępowanie odwoławcze.
 25. Udostępnianie akt sprawy administracyjnej a regulacje RODO.

 

Prowadzący: Jacek Wajs – specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów, m.in.: „Expert – Urzędnik”, „Nowoczesny Urząd”, „Urząd na miarę Europy”, “Partnerski urząd gminy przyjazny mieszkańcom”. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec-praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju (urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin i ich jednostki organizacyjne, archiwa państwowe, IPN, KGP, MA i C, NFZ).

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO do dnia 28 maja 2019 r.

 

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 421 21 49, biuro@subregion.pl

Szczegóły

Data: 31 maja
Czas: 9:00 - 15:00
Organizator: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
Miejsce
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku
Szafranka 7
Rybnik, śląskie 44-200 Polska