Czcionki:
Kontrast:

Kolejny nabór RIT RPO WSL 2014-2020 w Subregionie Zachodnim rozstrzygnięty!

Dodano: 21.11.2016

nabór RIT

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 15 listopada br. zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 – Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, Subregion Zachodni. Zarząd wybrał do dofinansowania dwa projekty, których wartość dofinansowania wynosi 1 181 500,00 zł.

Lista projektów wybranych do dofinasowania

Tym samym, Zarząd Województwa Śląskiego wspólnie z Zarządem Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku rozstrzygnał już łącznie 9 konkursów ogłaszanych w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020. W sumie do dofinansowania wybrano 31 projektów, których wartość dofinansowania wynosi ok. 41 950 000,00 zł.

Fundusze Europejskie