Czcionki:
Kontrast:

Konkurs na głęboką modernizację energetyczną budynków mieszkaniowych

Dodano: 25.03.2019
Głęboka modernizacja energetyczna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

KONKURS NR POIS/1.7.1/4/2019

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 29.03.2019 r. do 27.05.2019 r.:

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w województwie śląskim tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.7 Poddziałania 1.7.1: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019.
− ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
− wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków);
− przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła;
− ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
− wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków);
− przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego;
wspólnoty mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego;
jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;
podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego (budynki komunalne);
porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 100 mln PLN.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu – listopad 2019 r.

Regulamin konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019, dostępny jest na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl