Czcionki:
Kontrast:

Konsultacje w sprawie autostrad płatnych

Dodano: 04.02.2011
Konsultacje w sprawie autostrad płatnych

Rybnik, dnia 24 stycznia 2011 r.

l.dz. 25/2011

Szanowny Pan
Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury
Ministerstwo Infrastruktury
Warszawa

dot. konsultacji społecznych Projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie autostrad płatnych

W związku z oddaniem do konsultacji społecznych projektu Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1034) chcieliśmy wyrazić swój sprzeciw wobec rozwiązań pomijających Subregion Zachodni Województwa Śląskiego w wykazie odcinków autostradowych przedstawionych w § 1 a, pkt. 1 lit.b niniejszego rozporządzenia, przedstawiającym listę odcinków, na których nie pobiera się opłat za przejazd.

Proponowane rozwiązania są nie do przyjęcia z punktu widzenia władz samorządowych, organizacji pozarządowych, pracodawców i pracowników oraz zwykłych mieszkańców Subregionu Zachodniego. Zdaniem tej dużej społeczności przedstawione propozycje są krzywdzące, niesprawiedliwe i nielogiczne.

Dla zobrazowania zasadności naszych twierdzeń, pragniemy przedstawić następujące argumenty. Subregion Zachodni Województwa Śląskiego jest wysoko zurbanizowanym obszarem zamieszkiwanym przez ponad 650 tysięcy mieszkańców w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, przez który przebiega prawie 20 kilometrowy odcinek autostrady A1. Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem będzie to po zakończeniu budowy odcinek płatny. Wprowadzenie opłat za przejazd odcinkiem autostrady A1 Gorzyczki-Sośnica będzie krokiem w bardzo złym kierunku, ponieważ wymieniony odcinek zamiast służyć odciążeniu przepełnionej Drogi Krajowej 78 łączącej autostradę A4 z granicą państwa w Chałupkach oraz systemu drogowego Subregionu Zachodniego, wymusi zachowanie „status quo” i w żadnym stopniu nie przyniesie poprawy stanu komunikacji południowo-zachodniej części województwa śląskiego w stopniu w pełni wykorzystującym potencjał autostrady, a wręcz przeciwnie, wpłynie na jej znaczące pogorszenie. W ten sposób argument przedstawiony w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, jakoby jedynym kryterium zwalniania poszczególnych odcinków autostrad z opłat była bliskość największych aglomeracji, a co za tym idzie obszarów najbardziej zurbanizowanych, gdzie silą rzeczy natężenie ruchu jest największe, z niewiadomych względów nie znajduje zastosowania do Subregionu Zachodniego.

Województwo śląskie, a konkretnie jego sytuacja infrastrukturalna ma specyficzny charakter w skali całego naszego kraju. Bezpośrednia bliskość wielu ośrodków przemysłowych i obszarów powoduje, że granice tych podmiotów stały się umowne a ich mieszkańcy znajdują się w stanie permanentnej migracji spowodowanej ich interesami życiowymi. Wprowadzenie ograniczeń w możliwości bezpłatnego korzystania z odcinka autostrady A1 jest decyzją bardzo niepopularną wśród społeczności Subregionu, ponieważ spowoduje ona wzrost wydatków związanych z samorealizacją zawodową, naukową itp. co w okresie po podniesieniu stawek podatku VAT będzie stanowiło kolejne obciążenie fiskalne na rzecz państwa.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że wprowadzenie odpłatności za przejazd autostradą A1 na wymienionym odcinku, znacząco wpłynie na pogorszenie sytuacji gospodarczej Subregionu Zachodniego. Mówi się wręcz o gospodarczej izolacji regionu. Arbitralne zwiększanie kosztów działalności gospodarczej i zawodowej poprzez obciążanie daninami za przejazd autostradą wespół ze zmianami w systemie podatkowym (VAT) skutecznie spowolnią, jeżeli nawet nie zatrzymają rozwoju gospodarczego Subregionu Zachodniego.

Nadmienić należy również o niespotykanym obciążeniu ekologicznym terenów znajdujących się przy DK 78, która będzie stanowiła główną alternatywę dla płatnej autostrady A1 na wymienionym odcinku. Droga Krajowa 78 w znacznej części przebiega przez tereny zamieszkane i o gęstej zabudowie, ponadto nie jest ona przystosowana do tego by przyjmować tak duże natężenie ruchu, jakie nastąpi w przypadku wprowadzenia rozporządzenia w obecnym kształcie. Dodatkowo ogromna emisja spalin, hałas i wibracje spowodowane natężeniem ruchu będą stanowiły czynniki, które będą w dużym stopniu wpływały negatywnie na zdrowie i życie mieszkańców.

Dlatego uwzględniając powyższe zwracamy się o zmianę postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych poprzez nadanie brzmienia § 1 a, pkt. 1 lit b „węzeł Bytom – granica państwa”.

Przewodniczący Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
z siedzibą w Rybniku

Damian Mrowiec