Czcionki:
Kontrast:

Minister Infrastruktury odpisuje w sprawie autostrady

Dodano: 28.03.2011

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 lutego 2011 r., stanowiące apel Posłów na Sejmu i Senatorów RP z regionu rybnickiego oraz Zarządu Związku Subregionu Zachodniego dotyczące kwestii odpłatności za korzystanie z obwodnic autostradowych Minister Infrastruktury informuje, iż ustalając listę autostradowych obwodnic miast objętych zwolnienie z opłat wskazanym w projekcie rozporządzenia resort kierował się następującymi kryteriami: 1) odcinek pozostaje w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; 2) odcinek zlokalizowany jest w okolicach najbardziej zurbanizowanych miast o największym natężeniu ruchu, mających powyżej 600 tyś. ludności.

Zatem projekt obejmuje obwodnice stanowiące odcinki autostrad spełniające powyższe kryteria. Aktualnie opracowywane są wyniki konsultacji społecznych, dlatego też Minister informuje, iż projekt rozporządzenia wraz z informacją dotyczącą stanowiska społeczności lokalnych zostanie przedstawiony Radzie Ministrów, która podejmie decyzję co do ostatecznego kształtu omawianego aktu prawnego.

Do pobrania