Czcionki:
Kontrast:

Nabór na stanowisko: Dyrektor Biura Związku

Dodano: 24.02.2009

Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w RybnikuOgłasza nabór na stanowiskoDyrektor Biura ZwiązkuWymagania niezbędne:- wykształcenie wyższe,- posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy (w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym),- znajomość regulacji prawnych w zakresie samorządów, stowarzyszeń, finansów publicznych, zamówień publicznych,- znajomość zagadnień związanych z Unią Europejską w tym funduszy unijnych,- doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy krajowych i zagranicznych,- znajomość języków obcych,- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- posiadanie nieposzlakowanej opinii.Wymagania dodatkowe:- doświadczenie w kierowaniu zespołem,- zdolności organizacyjne,- umiejętność podejmowania decyzji i myślenia strategicznego,- komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,- umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,- odpowiedzialność i zaangażowanie.Oferta powinna zawierać:- umotywowane zgłoszenie do udziału w konkursie,- CV z uwzględnieniem osiągnięć zawodowych,- odpis dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,- referencje,- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe albo dokument zawierający dane w tym zakresie,- klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j. t. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.Oferty należy składać osobiście w biurze Związku lub pocztą na adres: Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku ul. J. i F. Białych 7 44-200 Rybnik, w terminie do 13 marca 2009 r. do godziny 13.00, z dopiskiem “Nabór na stanowisko Dyrektor Biura Związku”. Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę. Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z wybranymi kandydatami.