Czcionki:
Kontrast:

Najczęstsze błędy w zamówieniach publicznych – szkolenie

Dodano: 15.06.2022

Rekrutacja na szkolenie została zakończona.

Organizator

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Termin i miejsce szkolenia

Termin: 6.07.2022 r. (środa)
Godz. spotkania: 9:00-15:00
Miejsce: Rybnik, ul. Rudzka 13C. Aula 1 piętro (Organizator zastrzega możliwość zmiany szkolenia na formułę online)

Tematyka szkolenia

1. Wprowadzenie
– Nowe zasady prowadzenia kontroli zamówień publicznych obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

2. Nieprawidłowości dotyczące szacowania wartości zamówienia
– techniki ustalania wartości zamówienia;
– zamówienie nieplanowane;
– zamówienia udzielane w częściach;
– zamówienia realizowane w ramach projektów wieloletnich;
– projekty partnerskie a szacowanie wartości zamówienia.

3. Nieprawidłowości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia
– niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia;
– pośrednie i bezpośrednie naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji poprzez dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia;
– równoważność rozwiązań;
– używanie norm i innych odniesień;
– brak podziału zamówienia;
– zamówienia wielorodzajowe;
– przedmiotowe środki dowodowe.

4. Nieprawidłowości dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
– warunki udziału w postępowaniu – omówienie najczęstszych nieprawidłowości;
– zasada proporcjonalności;
– wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia;
– korzystanie z zasobów innych podmiotów;
– podmiotowe środki dowodowe;
– podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu;
– uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów.

5. Nieprawidłowości w zakresie kryteriów oceny ofert
– uzasadnianie dominacji kryterium cenowego;
– cena jako jedyne kryterium oceny ofert;
– kryteria podmiotowe;
– najczęściej występujące nieprawidłowości.

6. Nieprawidłowości dotyczące oceny i badania ofert
– rażąco niska cena;
– poprawianie omyłek;
– niezgodność treści oferty z treścią SIWZ;
– błędy w obliczeniu ceny w tym nieprawidłowa stawka VAT.

7. Nieprawidłowości w zakresie zmiany umów
– klauzule abuzywne;
– ogłoszenie o wykonaniu umowy;
– zmiany umów.

Prowadzący

Krzysztof Puchacz – Prawnik. Wykładowca. Były wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych. Stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”. Wykładowca z zakresu zamówień publicznych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Zasady rekrutacji

Rejestracja na szkolenie online odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Kontakt

Paweł Tułodziecki, tel. 32 422 24 46, p.tulodziecki@subregion.pl