Czcionki:
Kontrast:

Nowy Przewodniczący Związku, Walne Zgromadzenie Ogólne Związku

Dodano: 25.02.2009

23 lutego br. w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu Zdroju, miało miejsce pierwsze w tym roku Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Podczas obrad podjęto uchwały dotyczące zmian w planie finansowym Związku na 2009 rok, powołano nowego Przewodniczącego Związku; dyskutowano nad powołaniem grupy roboczej ds. EUWT, a także przyjęto stanowisko popierające pozostawienie siedziby Komendy Śląskiego Oddziału Głównej Straży Granicznej w Raciborzu. W posiedzeniu wzięła udział Małgorzata Staś Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, która przybliżyła proces realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 ze szczególnym uwzględnieniem Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego. Omówiła zmiany związane z realizacją projektów w ramach RPO. Wg zapewnień Dyrektor zostanie skrócony okres oceny formalnej projektów z 70 do 40 dni. Ilość ekspertów dokonujących oceny merytoryczno – technicznej zostanie zmniejszona z trzech do dwóch, zniesiony również zostanie nakaz składania kontrasygnaty skarbnika na wniosku aplikacyjnym. Na etapie składania wniosku aplikacyjnego nie będzie konieczne umieszczanie zabezpieczenia finansowego, konieczność ta wystąpi dopiero w trakcie podpisywania umowy z beneficjentem. Podczas Zgromadzenia Ogólnego Członkowie Związku oprócz podjętych uchwał debatowali również nad takimi sprawami jak: rezerwacja częstotliwości WiMAX, zmiany w statucie Związku oraz nabór na stanowisko Dyrektora Biura Związku.Nowym Przewodniczącym Związku został wybrany jednogłośnie Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego Tadeusz Skatuła, któremu serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w realizacji subregionalnych zadań w trakcie swej rocznej kadencji.