Czcionki:
Kontrast:

O wdrażaniu PRS u Marszałka

Dodano: 22.03.2011
O wdrażaniu PRS u Marszałka

Dnia 17 marca 2011 roku w Wydziale Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli wszystkich czterech Subregionów Województwa Śląskiego. Tematem spotkania był aktualny stan zaawansowania oraz plany Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego (IZ RPO WSL) dotyczące wdrażania Programów Rozwoju Subregionów (PRS).

W programie spotkania znalazł się między innymi temat stanu wdrażania Programu Rozwoju Subregionów. Na dzień 1 marca stan wdrażania wyglądał następująco 97% alokacji PRS obejmowały złożone przez beneficjentów wnioski, 92% alokacji we wnioskach ocenionych pozytywnie merytorycznie oraz 71% alokacji w zawartych umowach o dofinansowanie. W ramach najbliżej aktualizacji wprowadzonych zostanie 7 nowych projektów.

Zwrócono uwagę na kwestie problemowe realizacji PRS na które złożyły się późne składanie wniosków, wielokrotna ocena, przedłużający się okres kontraktacji, zmiany w harmonogramach realizacji projektów, rezygnacje z realizacji projektów (40 nie zrealizowanych), niski stopień płatności czy utrzymujący się niski kurs euro ograniczający limit środków PRS.

Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Małgorzata Staś oraz pracownicy wydziału obecni na spotkaniu proponowali rozstrzygnięcia problematycznych kwestii. Zaproponowano między innymi ujednolicenie procedury obliczania środków dostępnych dla PRS ze względu na kurs euro, obliczanie limitu środków możliwych do zakontraktowania na poziomie działania, realokowanie środków niewykorzystanych i oszczędności do puli konkursowej, utrzymanie zasady zagospodarowania środków z uwzględnieniem propozycji Subregionów jak i stopnia gotowości projektów i miejsca na liście konkursowej.

Nadmienić należy, że prezentowane wskaźniki dotyczące Subregionu Zachodniego stawiały nasze samorządy w bardzo pozytywnym świetle pod względem sprawności w przeprowadzeniu poszczególnych działań, a także w ilości pozytywnie ocenionych wniosków w stosunku do ilości ogólnie złożonych. Podczas spotkania podjęto również temat nowego okresu programowania oraz znaczenia Subregionów i PRSu w nadchodzącym okresie. Prace nad strategią wojewódzką oraz PRS-em na lata 2014-2020 rozpoczną się niebawem.